Løten kommune har et nært og godt samarbeid med frivillige i lag og foreninger. Samarbeidene strekker seg over flere fagfelt og tjenester i kommunen. 

I kommunens samfunnsplan (2019-2030) (PDF, 14MB) har vi satt oss disse målene: 

Vi skal:

  • videreutvikle samarbeid med andre offentlig og ikke-offentlige aktører og frivillige organisasjoner
  • legge til rette for at alle skal kunne leve et aktivt liv og at det er lav terskel for å delta i fritidsaktiviteter
  • støtte opp om den unike ressursen som frivillige lag og foreninger representerer med sin idealisme, engasjement og dugnadsånd.
  • kulturtilbudene til barn og unge skal videreutvikles gjennom kulturskolen og biblioteket, Den kulturelle skolesekken, ungdomshus og gjennom støtte til frivillig barn- og ungdomsarbeid.

Planer for videre utvikling

I budsjettet for 2023 er det lagt føringer for videre utvikling, gjennom en Frivilligstrategi/ Samskapingsstrategi:

Løten har en rik og mangfoldig frivillig sektor som vi har et ønske om å legge til rette for økt samarbeid med. Vi skal ha fokus på betydningen av frivillig sektor og ønsker å bidra på ulike måter til at kommunens innbyggere får mulighet til å delta i frivillige aktiviteter og foreningsliv. Samarbeid og samhandling mellom kommunen og frivilligheten skal baseres på likeverdig partnerskap og en gjensidig respekt for hverandres roller. Kommunedirektøren vil i 2023 igangsette et arbeid med å utvikle en frivilligstrategi/ samskapingsstrategi. Det vil bli fremmet en egen sak til politisk behandling med mål, organisering og mandat for et slikt arbeid.