Det er flere måter du kan påvirke på:

Gi innspill til planer som ligger på høring

Finn planen eller saken som ligger til høring, og si din mening. Det er opplyst i hver sak hvordan du skal sende innspill. Noen ganger er det til postmottak og andre ganger er det direkte i planarkivet som heter Arealplan.no.

Folkets spørretime

Benytt anledningen til å stille spørsmål til Ordfører i folkets spørretime. Alle kommunestyremøter i Løten starter med folkets spørretime, om det har kommet inn spørsmål.

Før kommunestyremøter gis inntil 30 min. offentlig spørretid. Dette gjelder ikke i forbindelse med kommunestyrets budsjettmøter. Spørsmål må kun gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Personlige saker og saker som er unntatt offentligheten/underlagt taushetsplikt skal ikke tas opp.

Slik fungerer Folkets spørretime:

Spørretimen legges til begynnelsen av hvert møte med unntak kommunestyrets budsjettmøte, og skal, hvis ikke ordføreren bestemmer noe annet, være på maksimum 30 minutter. 

Spørsmålene skal være konkrete og stilles til ordfører. Spørsmål som ønskes besvart skal være ordføreren i hende skriftlig senest 5 dager før møtet. Krever spørsmålet en mer omfattende utredning, eller ved fravær, kan svaret utsettes til neste møte. Spørsmål kan stilles av alle som er bosatt i Løten kommune, med unntak av kommunestyrets egne medlemmer og varamedlemmer.

Det er ikke anledning til debattinnlegg fra spørsmålsstillers side, men det er anledning til å gi en kort bakgrunn for hva det spørres om. Det er dessuten tillatt for spørsmålsstiller å komme med inntil to oppklarende tilleggsspørsmål.

Taletid for hovedspørsmålet er 3 minutter, og for hvert av tilleggsspørsmålene 1 minutt. Svartid er maksimum 5 minutter for hovedspørsmålet og 1 minutt for hvert oppfølgende spørsmål.

Gjelder noen av spørsmålene saker som står på dagsorden, kan ordføreren velge å besvare disse i forbindelse med at saken blir tatt opp under den formelle del av kommunestyremøtet.

Personalsaker eller saker som er unntatt fra offentlighet kan ikke tas opp eller besvares i
spørretimen. Innbyggere som har spørsmål av administrativ art skal henvises til kommunedirektøren. Denne type spørsmål skal ikke besvares i spørretimen.

Innbyggere som har stilt spørsmål skriftlig, må gjenta disse muntlig fra kommunestyrets talerstol. Ordfører skal også benytte talerstolen ved svar på innbyggernes spørsmål. 

 

Innbyggerforslag

Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunenes virksomhet. I kommunelovens §12 kan du lese mer om dette: