Du må sende inn en gravemelding for å sikre at for eksempel strømkabler, telekabler, fiberkabler, fjernvarme, vann- og avløpsledninger ikke blir ødelagte. 

Fyll ut søknad om gravetillatelse her (XLSX, 96KB)

Utfylt skjema sendes til Løten kommune på:
Sikker digital e-post her, eller til
post@loten.kommune.no

Hva blir regnet som kommunal veggrunn?

Kommunal veggrunn er all veggrunn etter veglova§ 1, som er open for alminneleg ferdsel og blir vedlikeholdt av Løten kommune.   

Kommunal veggrunn er i denne sammenhengen også inkludert privat grunn som blir disponert av kommunen til veg- og trafikkføremål. Som veg regner man også fortau, snuplass, opplagsplassar, holdeplassar, parkeringsplassar, bruer, grøntanlegg, veggrøfter og annet som står i samband med veg. 

Her kan du se hvilke veger som er kommunale, og hvilke som er andres:

Kommunale og andre veger