Langtidsopphold i institusjon er et bo- og behandlingstilbud til kroniske syke, der kommunens øvrige tjeneste ikke kan gi tilstrekkelig hjelp i eget hjem.

Tilbud om langtidsopphold i institusjon gis når behovet for medisinsk faglig oppfølging er av så
omfattende karakter at det er behov for heldøgns pleie og omsorg.

  • Oppholdet skal ivareta helhetlig behov for behandling, opptrening, pleie og omsorg.
  • Gi et tverrfaglig og samordnet tjenestetilbud til brukere som ikke lenger kan bo i sitt eget hjem.
  • Sikre at brukerne har meningsfull hverdag, og blir ivaretatt i form av medvirkning, livskvalitet og rettssikkerhet.

Langtidsopphold gis ved avdelingene på Løten helsetun, Post 1, Post 2 eller Post 3.

Se mer om Løten helsetun her

 

Hvem kan få tjenesten

Personer som grunnet sykdom eller funksjonsfall ikke lenger kan ivaretas av andre tjenestetilbud på en forsvarlig måte.

Søk på tjenesten her

Søknadsskjema (PDF, 93KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.