Søk på tjenesten her

Søknadsskjema (PDF, 94KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.

Om tjenesten

Langtidsopphold i institusjon er et bo- og behandlingstilbud til kroniske syke, der kommunens øvrige tjeneste ikke kan gi tilstrekkelig hjelp i eget hjem.

Tilbud om langtidsopphold i institusjon gis når behovet for medisinsk faglig oppfølging er av så
omfattende karakter at det er behov for heldøgns pleie og omsorg.

  • Oppholdet skal ivareta helhetlig behov for behandling, opptrening, pleie og omsorg.
  • Gi et tverrfaglig og samordnet tjenestetilbud til brukere som ikke lenger kan bo i sitt eget hjem.
  • Sikre at brukerne har meningsfull hverdag, og blir ivaretatt i form av medvirkning, livskvalitet og rettssikkerhet.

Langtidsopphold gis ved avdelingene på Løten helsetun, Post 1, Post 2 eller Post 3.

Se mer om Løten helsetun her

Hvem kan få tjenesten

Personer som grunnet sykdom eller funksjonsfall ikke lenger kan ivaretas av andre tjenestetilbud på en forsvarlig måte.