Følgende vedtekter er gjeldende for kommunale barnehager i Løten fra 08.02.2024. Vedtektene er endret i Kommunestyret, sak nr. 5/24, i deres møte 07.02.24.

§ 1. Formål

Barnehagen drives i samsvar med bestemmelsene i Lov om barnehager og tilhørende forskrifter.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (§1. Formål - Lov om barnehager)

§ 2. Organisasjonsmessig plassering

Barnehagen er administrativt underlagt rådmannen i Løten kommune. Styrer rapporterer til rådmannen v/kommunalsjefen for oppvekst.

§ 3. Barnehagens organisatoriske plassering og ledelse

Barnehagen ledes av virksomhetsleder ved barnehagen (styrer). Barnehagen skal ha et foreldreråd. Barnehagens virksomhetsleder presenterer årsplan for samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget godkjenner årsplanen. Samarbeidsutvalget skal for øvrig være et rådgivende og kontaktskapende forum.

A. Barnehagens plass i samarbeidsutvalget.

Barnehagen er representert med en ansattrepresentant og en foreldrerepresentant i barnehagens samarbeidsutvalg. Foreldre og ansatte møter i samarbeidsutvalget som omfatter vedkommende skole og tilhørende SFO. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Jf. § 4 i Lov om barnehager Barnehagens samarbeidsutvalg ledes som hovedregel av representanten fra driftsutvalget.

B. Foreldreråd og funksjonstid

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg med minst en representant fra hver avdeling/gruppe i barnehagen. Foreldrerådet har som oppgave å fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder dette. Virksomhetsleder skal bistå foreldrerådet i den grad rådet ønsker det. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerepresentant og ansattes representanter velges for ett år av gangen (jf. sak 075/94). De er samarbeidspartnere som kan uttale seg om budsjett, bidra med forslag om endringer til f.eks. uteareal.

§ 4. Norm for bemanning og leke/oppholdsareal

Grunnbemanningen i kommunale barnehager skal følge nasjonale forskrifter. Norm for leke- og oppholdsareal pr. barn skal følge nasjonale forskrifter.

§ 5. Taushetsplikt

De ansatte og samarbeidsutvalgets representanter/vararepresentanter har taushetsplikt etter reglene i forvaltningslovens §§ 13 og 13 A-F.

§ 6. Opptak og klage

Det årlige hovedopptaket på ledige plasser foretas på grunnlag av søknader innlevert senest den 1. mars hvert år. Nytt barnehageår starter 15. august.

Rådmannen foretar tildeling av plasser. Alle født senest 31.12. året før, bosatt i Løten, skal få plass, tidligst ved oppstart av nytt barnehageår i august. I tillegg kan det foretas løpende opptak gjennom året ved ledighet i plasser.

Avslag på søknad om barnehageplass, gis klagerett etter gjeldende regler i offentlig forvaltning. Kommunens klagenemnd er klageinstans.

§ 7. Opptakskriterier

Barnet og barnets foreldre/foresatte må være bosatte i Løten kommune, men salg av plasser kan tilbys ved ledig kapasitet.

Det skal tas særlige hensyn til følgende grupper:
A: Barn med nedsatt funksjonsevne (jf. lov om barnehager)
B: Barn søkt inn i henhold til lov om barnevern
C: Barn søkt inn av sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker hos barnet eller familien
D: Barn som har siste år før skolestart prioriteres til plass i barnehage i egen skolekrets
E: Barn av enslige forsørgere

Så langt som mulig tas det hensyn til gruppesammensetningen og søsken.

§ 8. Betaling og oppsigelse

A. Betalingssats

Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret ved den årlige budsjettbehandlingen. I oppholdssatsene gis det 30% moderasjon fra og med barn nr. 2 og gratis fra barn nr. 3 og flere. Betalingen skjer forskuddsvis den 15. hver måned i 11 måneder. Halve juli og halve august er betalingsfri. Betalingen for tildelt plass starter når plassen tas i bruk, men senest 1.12. det året barnet har fått tildelt plass.

B. Fravær

Kommunen kan, etter søknad innvilge fravær på en måned eller mer, når det foreligger spesielle behov. Fravær i forbindelse med ferie gir ikke grunnlag for betalingsfritak.

C. Friplass

Kommunen følger de nasjonale ordningene for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. Søknaden leveres elektronisk.

D. Betalingsrestanser

Tilbudet om barnehageplass opphører ved betalingsrestanser på 2 måneder.

E. Varighet og oppsigelse

Barn som er tildelt plass beholder denne til den sies opp. Skriftlig oppsigelse må gis med en måneds varsel og innsendes før den 1. i hver måned. Barnehageplasser som blir sagt opp etter den 31. mars, med virkning fra 1.mai, eller senere i barnehageåret må man imidlertid betale for resten av barnehageåret.

§ 9. Åpningstider

 1. Barnehagen er åpen alle hverdager unntatt lørdager, to uker i sommerferien, juleferien, onsdag før skjærtorsdag og 5 planleggingsdager. Foreldrene må innen det tidspunktet barnehagen bestemmer, melde fra om sitt behov for barnehageplass på virkedager i forbindelse med påske. Det kan foretas endring av tilbudet ut fra brukernes behov. Dersom det ikke er behov, vil barnehagen bli stengt og ansatte avvikler ferie/avspasering.
 2. Alle barn skal ha 4 ukers ferie (pga. en mnd. betalingsfri), hvorav 3 uker sammenhengende i sommerferien. Barnehagen er stengt to uker i juli samt juleferien. Foreldre må, innen det tidspunkt barnehagen bestemmer, gi beskjed om sin avvikling av sommerferie.
 3. Nytt barnehageår starter den 15. august, eller nærmeste mandag til denne dato. De kommunale barnehagenes åpningstid er fra kl. 07:15 til 16:30. Barn med delte plasser møter i samsvar med den enkelte barnehages organisering av disse plassene.

§ 10. Internkontrollsystem

Barnehagene skal følge kommunens vedtatte rutiner for intern-kontroll, samt pålegg gitt i “Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler”.

§ 11. Helsekontroll

Før et barn begynner i barnehagen, skal barnets foresatte legge fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt på de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foresatte, jf. §23 i Lov om barnehager.

§ 12. Forsikring av barn i barnehage

Løten kommune tegner forsikring for barn i barnehagetiden og på direkte vei til og fra barnehagen. Kommunen har ingen erstatningsplikt for barnas eiendeler i barnehagen.

§ 13. Ikrafttredelse/endringer

 • Endringer av vedtektene foretas av kommunestyret etter innstilling fra driftsutvalget.
 • Godkjent av kommunestyret 24.04.96, sak nr. 27/96
 • Endret av driftsutvalget 09.02.99 sak 0005/99
 • Endret av driftsutvalget 27.11.01 sak 064/01
 • Endret av kommunestyret den 26.01.05 sak 0004/05 og av kommunestyret den 11.10.2006 sak 56/06
 • Endret av kommunestyret 29.04.09 sak 33/09
 • Kommunestyret SAK 45/11, 31.08.2011
 • Kommunestyret SAK 07/16, 15.02.2016
 • Kommunestyret SAK 21/20, 03.06.2020
 • Kommunestyret SAK 5/24, 07.02.2024.