Søk om midler fra Samlet legat for Løten

Legatet deler ut midler innen disse kriteriene:

 • Personer som er økonomisk eller helsemessig vanskeligstilte (25% av avkastningen).
  Søkerne skal ha bostedsadresse i Løten kommune.
 • Transport av pasienter og beboere ved Løten helsetun (65% av avkastningen).
 • Ungdom i Løten som holder på med utdanning etter videregående skole (10% av avkastningen).

Søknadsfrist: 1. november.

Fyll ut søknadsskjema:


Send søknaden til Løten kommune, postboks 113, 2341 Løten eller e-post til post@loten.kommune.no.
Du kan også bruke vår sikre løsning for innsending av post: Send inn med eDialog her

Løten kommune bestyrer Samlet legat for Løten. Dette ble stiftet i 2016, etter at man samlet flere legater i kommunen.

Organisasjonsnummer: 919 534 451

Styreleder:
Ordfører Marte Larsen Tønseth

Styremedlemmer:
Steinar Aas
Torbjørn Granerud
Svanhild Bysveen
Kjell-Arne Skoglund Østvold


Vedtekter for samlet legat for Løten

Organisasjonsnummer: 919 534 451

1. Legatets navn

Legatet bærer navnet Samlet legat for Løten, og er kommet i stand ved sammenslåing av følgende legater:

 1. Tora og Emil Hovin og Helene Hansens legat
 2. Lars Hansens legat for Løiten prestegjeld
 3. Transport- og turlegatet, Andreas Moløkkens legat
 4. Sosialvesenets legat
 5. Legatet Johan Thoruds minne
 6. Legat for ungdom under utdanning


2. Styret

Styret består av fem personer, den som til enhver tid er valgt til eller fungerer som: 
- Ordfører i Løten
- Sogneprest i Løten
- Leder for Løten helsetun
- Rektor ved Løten ungdomsskole
- En representant oppnevnt av styret i Løten handikaplag

Styret er vedtaksført når minst tre medlemmer er til stede.
 

3. Legatets kapital

Den bundne grunnkapitalen er ved opprettelsen kr 2 455 115,94. 

Legatets likvide midler skal anbringes i bank.Legatets grunnkapital er uangripelig.10 % av netto avkastning skal hvert år tillegges grunnkapitalen.Hvis legatets avkastning ikke blir brukt et år, kan denne tillegges legatets frie kapital.Eventuelle overførte midler fordeles uavhengig av tidligere års tildeling etter pkt. 5.

4. Øvrige eiendeler

I tillegg til likvide midler består legatets kapital også av - 10 – ti – Orkla ASA-A-aksjer.


5. Utdeling av midler

Avkastningen skal dekke legatets utgifter.  Etter at disse utgiftene er dekket, kan legatstyret foreta utdeling av midler.

Midlene skal deles ut slik:

25% av avkastningen skal deles ut til personer som er økonomisk eller helsemessig vanskeligstilte. Søkerne skal ha bostedsadresse i Løten kommune.

65% av avkastningen skal benyttes til transport av pasienter og beboere ved Løten Helsetun. Som transport forstås transportmidler, daglig transport, dagsturer, ferieopplegg, syketransport m.v.

10% av avkastningen skal deles ut til ungdom i Løten som holder på med utdanning etter videregående skole. Stipendet tildeles studerende ungdom som tar høyere utdanning på høyskole- eller universitetsnivå i inn- eller utland.
Søker som tidligere er tildelt stipend, skal prioriteres etter søkere som ikke tidligere er tildelt stipend. En og samme student kan maksimalt tildeles stipend tre ganger.
 

6. Rutiner for utdeling av midler

Avkastningen deles ut etter følgende rutiner:

Utlysing skjer innen 1. september, med søknadsfrist 1. oktober.
Utdeling av midler skal skje innen 1. desember.

Søknadsskjema med vedlegg skal legges til grunn for behandlingen av søknadene.
 

7. Regnskapsførsel m.v.

Rådmannen stiller forretningsfører til disposisjon for legatet. 
Revidert regnskap skal hvert år legges fram for styret. 
Regnskapet skal være revidert av godkjent revisor. 

 

8. Vedtektsendringer

Styret kan med alminnelig flertall endre vedtektene og for øvrig vedta omdanning etter reglene om omdanning i stiftelseslovens kapittel 6. Styrets vedtak skal godkjennes av Stiftelsestilsynet etter reglene i stiftelsesloven."

***
 

Legater som er samlet
 

Legatene i Løten har vært under omdanning. De senere årene har det vært så små midler i legatene at det med få unntak ikke har vært midler til utdeling. Flere legater har blitt slått sammen, slik at det blir mer midler til disposisjon/ utdeling. Dette har skjedd med Stiftelsestilsynets godkjenning.

Legatet er slått sammen av tidligere "Tora og Emil Hovin og Helene Hansens legat", "Lars Hansens legat for Løiten prestegjeld", "Transport- og turlegatet",  "Andreas Moløkkens legat", "Sosialvesenets legat", "Legatet Johan Thoruds minne" og "Legat for ungdom under utdanning".

Eva og Mentz Høiåsens legat er avviklet september 2019 etter vedtak i Lotteri- og stiftelsestilsynet.