Renovatør er for tiden Arnkværn miljø og renovasjon AS. Regler om tømming er fastsatt i forskrift om tvungen tømming av mindre avløpsanlegg (se forskrifter).

For å bestille tømming ta direkte kontakt med Arnkværn på telefon 62 35 50 00.

Arnkværn Miljø og renovasjon sin hjemmeside

Tømming - hyppighet

Slamavskillere tilknyttet wc, med unntak av fritidsboliger: 

  • 1. kammer hvert år. Øvrige kammer hvert 2 år.
  • Slamavskillere som ikke er tilknyttet wc, samt alle fritidsboliger: 1. kammer hvert 2. år. Øvrige kammer hvert 4. år.
  • Minirenseanlegg skal tømmes i henhold til serviceavtale, eller etter avtale med servicepersonell, men minimum 1 gang pr. år.
  • Tette tanker: minimum 1 gang pr. år

Dersom utslippstillatelse krever hyppigere tømming, må tillatelsen følges.

Tømming av tette tanker skal primært skje etter bestilling direkte fra bruker til renovatør. De tette tanker som ikke er tømt pr. 01.11, vil bli tømt fortløpende og uoppfordret i løpet av november-desember i inneværende år.

Dersom en tett tank er full på det tidspunktet slamavskiller tømmes på eiendommen, skal den tette tanken tømmes samtidig. En tank regnes som full når avløpsvannet når opp til innløpet i kummen.

Gebyr:

Gebyr for fast årlig tømming betales som årsgebyr. Alle tømminger i henhold til punkt 1-4 over, dekkes av årsgebyret. Tett tank faktureres separat som pris pr m3. Se priser nederst.

Ekstra tømminger av private avløpsanlegg betales som pris pr. m³ (tilsvarende som tett tank). Slamavskillere med høy vannstand, faktureres ekstra for de m3 som overstiger normalt tømmevolum. For oppmøte der forhold hos abonnenten umuliggjør tømming, faktureres et fast gebyr. Eventuelle tillegg for tømming på ugunstige tider (vakt-tillegg) vil faktureres direkte fra renovatør. Eiendommer med større avstand enn 25 m fra kjørbar vei til tømmepunkt (slamavskiller o.l), skal betale gebyr for slangeutlegg, jf. forskrift om mindre avløpsanlegg.

Alle gebyrer framgår av kommunens gebyrregulativ. Gebyrene kan differensieres. Abonnenten er ansvarlig for betaling av alle gebyr.

Krav til kjørbar veg og snuplass

Alle tømmepunkt skal plasseres slik at de kan tømmes hele året med tankbil. Avstand fra bil til tømmepunkt skal ikke være mer enn 25 meter. Atkomstveg og snuplass skal ha styrke, bredde (min 3 m), kurvatur, og stigningsforhold egnet for kjøring med tømmebil. Vegen skal være fri for hinder, og skal ha tilstrekkelig fri høgde (min 4.1 m) for store kjøretøy.

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Abonnentens plikter:

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige for inspeksjon og tømming til enhver tid. Nedgravde kumlokk kan kreves fjernet og erstattet med lokk som er over bakkenivå. Det skal ikke plasseres gjenstander på lokkene, og de skal ikke bygges inn eller tildekkes.

Abonnenten skal sørge for å fjerne jord, is eller snø fra alle kumlokk i forkant av tømming.
Alle kumlokk skal være forsvarlig sikret. Skadede eller ødelagte kumlokk skal erstattes umiddelbart.
Husdyr/kjæledyr som er løs på eiendommen, kan medføre at tømming ikke blir gjennomført.
Dersom tømming ikke kan gjennomføres på grunn av at abonnenten ikke har ivaretatt sine plikter, vil abonnenten bli belastet for oppmøte.

Varsling:

Renovatøren er ansvarlig for å varsle tømming. Minimum varsling er sonevis (skolekretser) annonsering i Hamar Arbeiderblad og kommunens internettsider.