Alkoholloven

Formålet med loven er å størst mulig omfang begrense samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. Loven skal også fremme næringspolitiske formål som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklinga i deler av bransjen.

Les alkoholloven

Helsedirektoratets veileder for alkoholloven med kommentarer

Les Helsedirektoratets veileder for alkoholloven

Forskrift om omsetting av alkoholdige drikker

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder sentrale regler i forhold til utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen: På enkelte områder utdyper og presiserer forskriften enkelte bestemmelser i alkoholloven.

Les forskrift om omsetting av alkoholholdig drikker

Helsedirektoratets veileder for alkoholforskriften med kommentarer

Les Helsedirektoratets veileder for alkoholforskriften med kommentarer

Forskrift om omsetting av alkohol

Les forskrift om omsetting av alkohol

Internkontroll etter alkoholloven - for salgs- og skjenkesteder

Alle salgs- og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll. Dette handler om å kontrollere og dokumentere at reglene i lovverket blir overholdt på en systematisk måte.

Les internkontroll etter alkoholloven - for salgs- og skjenkesteder

Lov om helligdager og helligdagsfred

Les lov om helligdager og helligdagsfred

Serveringsloven

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

Les serveringsloven

Bokføringsforskriften

Forskriften skal sikre god dokumentasjon av all omsetting i serveringssteder i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og alle uttak blir bokført, skattet for og korrekt avgiftsberegning.

Les bokføringsforskriften

Skjenketider i Løten

Se skjenketider i Løten

Salgstider for alkohol i butikk

Les om salgstider for alkohol i butikk i Løten kommune

Tidsinnskrenking for salg og skjenking

Lokal forskrift om hvor lenge serveringssteder kan holde åpne og hvor lenge alkohol kan skjenkes eller selges.

Les om tidsinnskrenking for salg og skjenking