Nødnummer: Brann: 110 , Politi: 112 ,  Ambulanse: 113

Krisetelefon helse: 

Kontaktnummer til kommunen ved kriser:
 904 74 982 

Telefonen bemannes av Rus og psykisk helseteam (ROP-team) på dagtid og 
av Hjemmebaserte tjenester fra kl. 15.30-08.00. I helger og helligdager bemannes telefonen av Interkommunalt kriseteam.

Interkommunalt kriseteam: 

Løten kommune er del av Interkommunalt kriseteam, som gir støtte ved ulykker og alvorlige kriser.
  952 41 155

Teamet har helgeberedskap fra fredag kl. 16:00 til mandag kl. 08:00, samt helligdager.

Vakttelefon for veg, vann og avløp:

Ved avbrudd på vann eller om det skjer uventede og alvorlige hendelser ifm veg, vann og avløp, ring vår vakttelefon:
 951 54 466

Vi varsler også berørte ved hendelser på vann- og avløpsnettet. Se hvordan vi varsler her

Hedmarken legevakt

Ring det nasjonale legevaktnummeret:
 116 117

Legevakta har adresse: Tunbekkvegen 8 på Åkershagan i Ottestad. 
Se hjemmesiden til legevakta her

Barnevernvakt

Løten kommune er en del av interkommunal barnevernvakt, med tilhold i Brumunddal.
 404 04 015
Alarmtelefon for barn og unge: Ring tlf. 116 111 
► Se mer på hjemmesiden til barnevernvakta

Tannlegevakt

Får du ikke tak i tannlege, ta kontakt med Hedmarken Tannlegevakt:
 62 53 19 00 (eller legevakta).
Hedmarken tannlegevakt er en offentlig tannklinikk, som også har døgnvakt i helger og helligdager. 

► Se mer på hjemmesiden til Hedmarken Tannlegevakt her

Krisesenter

Hamar interkommunale krisesenter er et gratis døgnåpent akuttsenter. Senteret gir krisesentertilbud til innbyggerne i Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Elverum, Engerdal, Våler, Trysil og Åmot kommune. Senteret holder til i Kronborgveien 23, 2318 Hamar.

 62 56 18 30
 hik@hamar.kommune.no

Krisesenteret er døgnåpent. De arbeider etter prinsippet brukermedvirkning, er med i samarbeidsmøter på senteret og følger ved behov til ulike hjelpeinstanser i hjemkommunene. Senteret er et lavterskeltilbud og man trenger ikke henvising fra lege eller andre for å få hjelp.
► Se også nettstedet dinutvei.no - en portal ved vold og overgrep i nære relasjoner.

Fallvilt

Ved påkjørsler eller om du ser skader på dyr langs veg og jernbane har alle som kjører på dyr plikt til å melde fra.
 Ring Politiet tlf 02800 eller 112
 Fallviltgruppa: tlf. 948 87 550
 Kontaktperson i kommunen: tlf. 938 46 274

Forsvaret

Forsvarets øvelser finner du på Østerdalen garnison sin varslingsside:
forsvaret.no/osterdalen 

Andre nyttige nettsteder og telefonnummer

Nok. Hamar (Støttesenter for incest og seksuelle overgrep): Tlf. 62 53 34 01
► Giftinformasjonstelefonen: Tlf. 22 59 13 00
► Du er en del av Norges beredskap