Hvor er det tillatt å bo på hytta?

Løten kommune vil ta stilling til alle søknader som kommer inn vedrørende adgang til å bosette seg på hytta. For festetomter er det et vilkår at bortfester/grunneier godkjenner bruksendringen.

Hva må til for å kunne bo på hytta?

 • Det må sendes inn søknad om tillatelse til tiltak med krav om ansvarlig foretak etter Plan- og bygningslovens § 20-3 for å søke om bruksendring fra fritidsbolig til bolig.
 • Dersom området er regulert til fritidsformål må man søke om dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplanen. En søknad om dispensasjon må være velbegrunnet. Bruksendring kun for å få strømstøtte gir ikke grunnlag for dispensasjon.
 • Bygget må oppfylle kravene i byggteknisk forskrift (TEK 17) - https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/. Eventuelle avvik må utbedres eller det må søkes unntak fra disse kravene.
 • Hytta skal ha innlagt strøm.
 • Hytta skal ha innlagt vann.
 • Avløpsløsningen skal tilfredsstille kravene til helårsbolig.
 • Adkomsten til hytta må brøytes om vinteren.
 • Det skal være tilfredsstillende adkomst for utrykningstjeneste. Dersom hytta ligger innenfor en bomveg, skal nødvendige offentlige instanser som utrykningsetater og hjemmetjeneste ha gratis tilgang til nøkkel, kode e.l.
 • Radonkonsentrasjonen skal dokumenteres og være målt etter Strålevernets prosedyrer, samt være innenfor grenseverdiene.
 • Dersom hytta ligger i et hyttefelt skal man benytte hytterenovasjonsordningen, men man må betale renovasjonsavgift som helårsbolig. Dersom hytta ligger langs vanlige tømmeruter skal man benytte den vanlige renovasjonsordningen for helårsboliger. Bruker er selv forpliktet til å kontakte Sirkula AS for å ordne dette - https://www.sirkula.no/
 • Påberegne økte kostnader til feiing, da dette må utføres hyppigere.
 • Dersom søknaden blir innvilget, må man melde folkeregistrert adresse til Løten kommune i Folkeregisteret - https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/i-norge/

Hva vil det koste?

 • Økte kommunale avgifter i forhold til renovasjon og feiing.
 • Mulig økte kostnader knyttet til vinterbrøyting.
 • Mulig økte kostnader knytte til regulering av festeavgift grunnet bruksendring fra fritidsbolig til bolig.
 • Gebyr knyttet til søknad om bruksendring og dispensasjon, se kommunens gebyrregulativer her
 • Kostnader knyttet til eventuell utførelse av endringer/utbedringer som må til for å kunne godkjenne fritidsboligen som en helårsbolig.
   

Skjemaer som skal benyttes

Dersom man får et positivt vedtak på søknad om dispensasjon, må man sende dokumentasjon til Løten kommune på at vilkårene vi har satt er oppfylt, og deretter søke om ferdigattest (Blankett 5167) - https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5167-soknad-om-ferdigattest-2020.pdf

Klage på vedtaket

Dersom man får avslag eller synes at vilkårene er urimelige, kan man klage innen 3 uker fra den dag da vedtaket kom fram. Klagen skal sendes til Løten kommune. Den skal inneholde de endringer som ønskes og de grunner klagen støtter seg på. Klager man så sent at det er uklart om klagefristen er oversittet, bes man oppgi når vedtaket kom fram.