Søknad om elevpermisjon

  1. Søknad om fri for en dag meldes på Visma og innvilges av kontaktlærer.
  2. Søknad utover en dag sendes inn på eget skjema

«Med henvisning til opplæringslovens § 2-11 gjøres det oppmerksomme på at dere som foresatte skal sørge for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følge med i undervisningen etter at permisjonstiden er ute. Det må derfor tas kontakt med kontaktlærer for å få arbeidsopplegg for perioden det søkes fri fra.»

Alle søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen skal saksbehandles ut fra et forsvarlighetshensyn. Det innebærer at elever/foresatte kan oppleve at søknader om permisjon ikke nødvendigvis har samme utfall. Det som kan være en forsvarlig permisjon for en elev, er ikke nødvendigvis vurdert som forsvarlig for en annen.