REGLEMENT FOR LØTEN KULTURSKOLE

 1. Påmelding til kulturskolen skjer gjennom kulturskolens nettportal speedadmin.dk. Den som blir tatt opp som elev må binde seg for minst ett semester (halvår). Oppsigelse skjer ved å sende en e-post til kulturskolen@loten.kommune.no eller via speedadmin.dk, senest innen 1.desember for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret. Speedadmin brukes også for å registrere eleven for neste skoleår (re-registrering). Fristen for dette er vanligvis i begynnelsen av juni.
 2. Det er to ukers prøvetid på alle tilbud. Eventuell avmelding må skje umiddelbart etter at de to ukene har gått.
 3. Elevavgift til kulturskolen betales etterskuddsvis for ett semester om gangen. Krav blir sendt ut fra kommunens økonomiseksjon. Søskenmoderasjon gis slik at eldste elev betaler full avgift, og de yngre søsknene betaler halv avgift. Når eleven har plass på flere tilbud, betales full avgift for det dyreste tilbudet og halv avgift for de øvrige. Dersom avgiften ikke betales, mister eleven plassen i kulturskolen.
 4. For lengre tids sykdom hos eleven (mer enn 4 uker) og ved flytting ut av kommunen, kan elevavgiften reduseres.
 5. Eleven plikter å møte presis og vel forberedt til undervisningen. Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær skal på forhånd meldes elevenes lærer.
 6. Konserter/forestillinger er en del av opplæringen. Elevene skal delta på minimum ett arrangement i året.
 7. Ved gjentatt fravær uten gyldig grunn, ved manglende interesse og egeninnsats eller av disiplinære grunner, kan skolens ledelse utelukke elever fra undervisningen.
 8. Kulturskolen skal så langt ressursene rekker hjelpe til med undervisningsutstyr og leie av instrumenter. Elevene må selv dekke utgifter til noter.
 9. Ved fravær hos lærer undervisningsdagen skal kulturskolen gi elevene beskjed. Dersom undervisningen blir avlyst på grunn av lærers fravær i mer enn 20 % av semesterets planlagte undervisningstimer, vil elevavgiften reduseres tilsvarende.
 10. Ved endringer i bostedadresse, e-postadresse og telefonnummer, plikter foresatte å gi kulturskolen beskjed så fort endringen trer i kraft.
 11. Kulturskolen følger skoleruta for Løten kommune.
 12. Kommunestyret er øverste myndighet for kulturskolen og fastsetter reglement, elevavgift og utleiepris for instrumenter.
 13. Rammeplan for kulturskolen ”Mangfold og fordypning” utgitt av Norsk kulturskoleråd, skal være retningsgivende for kulturskolens innhold.

Vedtatt av kommunestyret februar 2015