Gjennom økonomisk støtte til folkehelsetiltak ønsker Løten kommune å stimulere til økt aktivitet blant lag og foreninger, og å bidra til å skape gode opplevelser, aktiviteter og møteplasser for kommunens innbyggere.

Tilskuddspotten er på 30.000 kroner og tildeles etter søknader gjennom året. Det er ingen fast søknadsfrist og søknader behandles derfor fortløpende. Det kan også lages årlige samarbeidsavtaler om dette er mest hensiktsmessig. 

Om hele potten ikke deles ut et år kan resterende beløp innlemmes i de ordinære kulturmidlene. Det rapporteres årlig til politikerne på bruk av både kulturmidler og midler til folkehelsetiltak. 

1. Generelle bestemmelser

Kultur og frivillighet har fullmakt til å dele ut tilskudd til folkehelsetiltak innenfor vedtatte budsjettrammer. Fullmakten gjelder søknader med søknadsbeløp inntil 20 000 kroner. Søknader med høyere beløp behandles politisk. 

Tilskudd gis i henhold til gjeldende retningslinjer og så langt midlene rekker.

2. Hvem kan få tilskudd?

2.1 Hvem gjelder tilskuddsordningen for?

Frivillige lag/foreninger, organisasjoner, kulturorganisasjoner eller grupper som bidrar med folkehelsetiltak for befolkningen i Løten. 

2.2 Tilskuddsordningen gjelder ikke for:

 • Formål som primært ivaretar kun egne medlemmers interesser
 • Kommersielle tiltak og rene kommersielle aktører
 • Politiske partier, bedriftslag og lukkede arrangementer
 • Tiltak utenfor Løten kommune
 • Andre kommunale virksomheter

3. Kriterier for tilskudd

 • Tilskudd gis til tiltak/aktiviteter som bidrar til god folkehelse blant Løtens innbyggere.
 • Tiltakene skal være lavterskel og tilgjengelig for allmennheten/større grupper i befolkningen.
 • Aktiviteter for grupper som av ulike årsaker ikke benytter ordinære tilbud i samme grad som resten av befolkningen vil bli prioritert.
 • Tilskudd gis både til utvikling av nye tiltak og drift av eksisterende tiltak. Med drift menes da driftsutgifter som en forening har for oppgaver de gjør for allmennheten, eks. velforeningers drift av lekeplasser, isflater o.l. Ordinære driftsutgifter som må påregnes i en forening dekkes ikke. Foreningens dugnadsinnsats kan være med i budsjettet for å synliggjøre egeninnsats, men er ikke tilskuddsberettiget.
 • Tiltak som bidar til bolyst og trivsel, og som er i tråd med kommunens definerte mål og satsningsområder, vil bli prioritert. 

4. Krav

4.1 Krav til søker

 • Lag/forening som søker må ha demokratisk oppbygning og styringsform, med åpne muligheter for medlemskap og et valgt styre. De må oppgi organisasjonsnummer og søknaden må komme fra styret eller medlemmer i styret.
 • Søker må ha konto registrert på organisasjonen eller prosjektet.
 • Søker plikter til å gi korrekt informasjon i søknaden og plikter til å gi kommunen beskjed hvis tiltaket avlyses eller endres på en måte som kan ha betydning for tildelingen. 
 • Dersom det i tilsagn opplyses om krav om rapportering skal frister overholdes.
 • Ved markedsføring er det fint om det fremgår at tiltaket er støttet av Løten kommune.

4.2 Krav til søknaden

 • Søknaden skal sendes på elektronisk søknadsskjema fra kommunens nettsider.
 • Søknaden skal inneholde budsjett og søknadssum.
 • Søknaden skal inneholde organisasjonnummer eller personnummer og kontonummer for utbetaling.

5. Saksbehandling, innsyn og kontroll

 • Saksbehandlingstid er, dersom ikke annen informasjon er gitt, inntil tre uker etter at komplett søknad er mottatt. Søknader som må politisk behandles har lengre behandlingstid.
 • Alle søknader, inkludert vedlegg, er offentlige og innsyn vil bli gitt på forespørsel.
 • Opplysninger gitt i søknadene kan bli utsatt for kontroll og søker må på forespørsel gi innsyn i søkers regnskap. Uriktige opplysninger kan føre til at søker må tilbakebetale urettmessig mottatt støtte og miste retten til fremtidig støtte.