Gjennom økonomiske støtte til tiltak innen kultur og idrett ønsker Løten kommune å stimulere til økt aktivitet blant lag og foreninger og å bidra til å skape gode opplevelser, aktiviteter og møteplasser for kommunens innbyggere.
Disse kriteriene gjelder generelle midler uten fast søknadsfrist. Begrepet kultur som brukes i retningslinjene inkluderer også idrett. 

1. Generelle bestemmelser

Kultur og kommunikasjon (KK) har fullmakt til å dele ut tilskudd til kulturformål innenfor vedtatte budsjettrammer. Fullmakten gjelder søknader med søknadsbeløp inntil kr. 20 000. Søknader med høyere beløp behandles politisk.
 
Tilskudd gis i henhold til gjeldende retningslinjer og så langt midlene rekker. Det er ikke automatikk i tilskuddsordninger selv om søknader oppfyller kravene. KK prioriterer på fritt grunnlag de formål som skal gis tilskudd og hvilke form eventuelt tilskudd skal ha.

2. Hvem kan få tilskudd?

2.1. Hvem gjelder tilskuddsordningene for:
Frivillige lag/foreninger, organisasjoner, kulturinstitusjoner, personer eller grupper som driver kulturarbeid i Løten.

2.2. Tilskuddsordningene gjelder ikke for:

 • Formål som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser.
 • Kommersielle tiltak og rene kommersielle aktører.
 • Humanitære eller sykdomsrelaterte organisasjoner.
 • Politiske partier, bedriftslag og lukkede arrangementer.
 • Nasjonale og religiøse høytidsdager.
 • Tiltak utenfor Løten kommune.
 • Tiltak som anses som ordinær drift, herunder lønn.
 • Offentlige fester, basarer, bingo etc. som anses som inntektsbringende arrangementer.
 • Deltakelse på stevner, leirer, konkurranser etc. utenfor kommunen som anses som ren egenutvikling.
 • Kostnader tilknyttet reise og overnatting.
 • Personlig utstyr.
 • Sponsorstøtte.
 • Andre kommunale virksomheter.
   

3. Kriterier for tilskudd

 • Lag/foreninger som søker må ha demokratisk oppbygging og styringsform, med åpne muligheter for medlemskap og et valgt styre. De må oppgi organisasjonsnummer og søknaden må komme fra styret eller medlemmer i styret.
 • Enkeltpersoner eller kontaktpersoner for grupper skal oppgi personnummer.
 • Søker må ha konto registrert på organisasjonen eller prosjektet.
 • Søker plikter å gi korrekt informasjon i søknaden og plikter å gi kommunen beskjed hvis tiltaket avlyses eller endres på en måte som kan ha betydning for tildelingen.
 • Dersom det i tilsagn opplyses om krav om rapportering, skal frister overholdes.
 • Tilskuddet skal ikke fullfinansiere tiltaket.
 • Ved markedsføring er det fint om det fremgå at tiltaket er støttet av Løten kommune.

Søknader som oppfyller en eller flere av disse faktorene vil prioriteres:

 • Tiltak som retter seg mot fellesskapet/større målgrupper
 • Tiltak mot barn og unge
 • Tiltak som øker bolyst, trivsel og kan virke omdømmebyggende
 • Tiltak i tråd med kommunens definerte mål og satsningsområder


4. Mulige unntak

 • Det kan vurderes enklere kriterier for tilskudd for prosjekter ledet av ungdom.
 • Det kan gis underskuddsgaranti til kommersielle tiltak/aktører når tiltaket anses som viktig for kommunens kulturtilbud og/eller innbyggere og at det innebærer økonomisk risiko.
 • Det kan gis tilskudd fremfor underskuddsgaranti til kommersielle tiltak/aktører dersom tiltaket er spesielt kostnadskrevende/har høy økonomisk risiko, er i en oppstartsfase eller er spesielt viktig for Løten kommunes kulturtilbud.
 • Det kan gis tilskudd til deltakelse på ulike tiltak for talentutvikling for enkeltpersoner på bakgrunn av kvalifiserte opptak, anbefaling fra lag/forening/fagperson og/eller dersom aktuell ferdighet anses å kunne ha positive effekter for et større fellesskap.
 • Frivillige lag/foreninger, organisasjoner, kulturinstitusjoner og grupper som driver kultur- og fritidsarbeid utenfor kommunen kan få støtte dersom tiltaket er klart rettet mot innbyggere i Løten, at det bygges relasjoner som styrker kulturlivet i Løten eller at søker har medlemmer eller medvirkende fra Løten fordi vedkommende aktivitet ikke drives her.


5. Krav til søknaden

 • Søknaden sendes på elektronisk søknadsskjema fra kommunens nettsider
 • Søknader om tilskudd skal sendes i god tid før arrangement/tiltak/deltakelse skal skje
 • Søknaden skal inneholde budsjett og søknadssum.
 • Søknaden skal inneholde organisasjonsnummer eller personnummer og kontonummer for utbetaling.


6. Saksbehandling, innsyn og kontroll

 • Saksbehandlingstid er, dersom ikke annen informasjon er gitt, inntil 3 uker etter at komplett søknad er mottatt. Søknader som må politisk behandles har lengre behandlingstid.
 • Det gis kun unntaksvis tilskudd over 10.000 kroner. Underskuddsgarantien vil normalt ligge på inntil 5000 kroner for enkeltstående arrangement, og inntil 10.000 kroner for arrangementer over flere dager. Underskuddsgaranti utbetales etterskuddsvis og på bakgrunn av oversendt regnskap.
 • Det kan gis tilskudd til talentutvikling for enkeltpersoner på inntil 4.000 kroner.
 • Alle søknader, inkludert vedlegg, er offentlige og innsyn vil bli gitt på forespørsel.
 • Tilskudd bevilget innenfor vedtatte rammer på kulturbudsjettet utbetales normalt umiddelbart etter at vedtak er fattet.
 • Opplysninger gitt i søknadene kan bli utsatt for kontroll og søker må på forespørsel gi innsyn i søkers regnskap. Uriktige opplysninger kan føre til at søker må tilbakebetale urettmessig mottatt støtte og miste retten til fremtidig støtte.