Vedtekter for tildeling av tilskudd til næringsformål i Løten kommune:

§1 Formål

Løten kommune skal gjennom ordningen ”Tilskudd til næringsformål” bidra til at det i kommunen:

 • Blir etablert og videreutviklet et variert og mangfoldig næringsliv
 • Skjer etablering av ny virksomhet
 • Foregår konstruktiv knoppskyting i etablerte foretak
 • Finner sted en god markedsføring av foretak i kommunen
 • Foregår en relevant kompetanseutvikling i foretak som er etablert i kommunen
 • Skjer en positiv sysselsettingsutvikling

Ordningen skal særlig stimulerte til entrepenørskap blant unge og kvinner.
Ordningen kan nyttes til å styrke soliditeten til allerede etablerte foretak, men dette skal likevel ikke skje dersom støtten kan virke konkurransevridende.

§2 Støtteformer

Næringsstøtte gis i form av et økonomisk tilskudd begrenset oppad til kr. 50.000,- per år.
Som hovedregel skal det ikke gis tilskudd for en lengre periode enn tre år.
Midlene skal ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter eller bidra til frigjøring av egenkapital som nyttes til dette formål.

§3 Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområde

Bruken av tilskuddet må være i samsvar med det internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet (jfr. EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, EØS-tillegget til det europeiske fellesskaps tidende nr. 32 av 3. september 1994 med senere tillegg og endringer).

§4 Støttevilkår

Tilskudd etter disse vedtekter kan bare tilstås søkere som driver eller tar sikte på å drive næringsvirksomhet i Løten kommune.
Under ellers like vilkår vil søkere som også er bosatt i kommunen ha prioritet.
Samlet finansiering fra Løten kommune til private næringsformål skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehov for et prosjekt eller et tiltak.
Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 75 % finansiering.
Tilskudd gitt fra Løten kommune faller inn under reglene for såkalt ”Bagatellmessig støtte”. Dette betyr at støtten (tilskudd og eventuelt subsidieelement i lån med nedsatt rente, gratis eller subsidiert tomt) skal være innenfor en samlet grense på maksimalt 200 000 Euro til ett og samme foretak i en treårsperiode.
Foretak som mottar støtte plikter å opplyse om alle støtteformer som er mottatt de siste tre år.
Det vises for øvrig til vedlegg til disse vedtektene (se nederst).

§5 Forvaltning

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker
 • beskrivelse av forretningsidé
 • markedsvurdering
 • plan for gjennomføring
 • hva man søker støtte til
 • budsjett

Søknad sendes Hamarregionen Utvikling (HrU) som utreder søknadene for behandling i Løten kommune og avgir sin tilråding.
Vedtak om tilskudd etter disse vedtektene regnes ikke som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2 og kan således ikke påklages.
Tilskudd kan utbetales med 75 % av støttebeløpet i forskudd, mens de resterende 25 % utbetales ved sluttrapportering og godkjent regnskap. Rapportering skal skje til Hamarregionen Utvikling.

§6 Rapportering

Foretak som mottar tilskudd etter disse vedtektene, plikter å sende årsmelding og regnskap til HrU straks dette foreligger.
Av årsmeldingen skal det gå fram hvordan tilskuddet fra kommunen er anvendt.

§7 Godkjenning av vedtekter

Disse vedtektene er vedtatt av kommunestyret i Løten den 30.09.2009, som sak 65/09, og kan bare endres av dette organet.

***

Vedlegg

Noen hovedelementer i EU-/EØS-regelverket for bagatellmessig støtte:

 1. Støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig av størrelsen
 2. Det kan gis støtte til alle typer kostnader og næringer, unntatt til primær stålproduksjon, skipsbygging og eksport.
 3. Veitransportsektoren kan få støtte begrenset oppad til 100 000 euro. For innkjøp av veifraktkjøretøy for transportbransjen kan ikke gis støtte.
 4. Løten kommune plikter å informere støttemottaker skriftlig om at støtten anses som bagatellmessig støtte, hvilket beløp som tildeles og henvise til den nye Kommisjonsforordningen.
 5. Løten kommune må motta skriftlig tilbakemelding fra støttemottaker om hvilke andre beløp støttemottaker har fått som bagatellmessig støtte det aktuelle året og de to foregående år.
 6. Foretak i økonomiske vanskeligheter kan ikke motta bagatellmessig støtte.
 7. Bagatellmessig støtte kan bare gis til såkalt transparent støtte, dvs at man på forhånd kan beregne brutto støtteekvivalent.