Bondens nettverk blir i praksis en form for kontakttelefon hvor gardbrukere som sliter med noe kan ringe hvis de ikke vet hvor de skal ringe for å få løst problemet. Det skal være et lavterskeltilbud for å få hjelp før det er for sent.

- Det er absolutt et forebyggende tiltak. Vi har ikke fått noen sterke signaler om at det er et økende behov, men vi vil at terskelen for å søke hjelp skal være så lav at problemene ikke tårner seg opp. I mange sammenhenger er gardbruker et ensomt yrke og det kan være vanskelig å være den ansvarlige for garden mens andre på garden har sitt virke utenfor. Det er ikke alltid så lett å snakke med familien, men da kan vi eller gode naboer være et alternativ, forteller landbrukssjef Jørn-Roar Follum. 

Telefonen koordineres av landbrukskontoret, men bemannes av frivillige. Samtalene her er konfidensielle og de frivillige har et nettverk rundt seg som de kan søke råd hos.

- Vi er ikke behandlere, men medmennesker. 

Telefonen er ikke oppe og går ennå, men de har som mål å få den på plass i første halvdel av 2023. 

Aktiv landbrukskommune

Løten er en mangfoldig og aktiv landbrukskommune med 114 aktive gardsbruk. Mange ulike produksjoner er representert: melkeku, ammeku, kylling, kalkun, gris, sau, bær og litt grønnsaker. Landbrukskontoret på Blæstad er interkommunalt og de sju ansatte her yter service til Stange, Hamar og Løten, totalt 462 gårder. De har samarbeidet siden 2009. Landbrukssjefen setter pris på det interkommunale samarbeidet.

- Vi er mer fleksible og har en mer interessant arbeidsplass når vi er samlet. Gjennom nesten 15 år har bøndene funnet ut at vi holder til på Blæstad og brukerundersøkelsen fra 2022 gir oss en bekreftelse på at vi gjør mye bra, smiler Follum. 

Mann stående foran bygning
Landbrukssjef Jørn-Roar Follum. FOTO: Emilie Westli Andersen

Tendensen de siste årene er noen færre gardbrukere, men arealet holder seg. Tendensen er nasjonal. Likevel merker landbrukssjefen noe litt annet i Løten.

- Strukturen holder seg litt mer varig i Løten. Landbruket står sterkt og er en viktig næring og boplass for mange. Det er flere som leier bort jorda, men blir boende i husa, sier han. 

Eiendommer helt ned i fem mål regnes som landbrukseiendommer og mange driver smått og holder jorda i hevd.

- De er også en aktiv del av landbruket.

Årlig kontakt med bøndene

Landbrukskontoret forvalter statlige tilskuddsordninger. Det mest kjente og største tilskuddet er produksjonstilskudd. I 2021 fikk Løten-bønder ca. 30 millioner i produksjonstilskudd. Landbrukskontoret har årlig kontakt med bøndene og det er mye veiledning, særlig opp mot nye søkere av tilskudd. 

- Vi besøker gardbrukere, som regel knyttet opp mot saksbehandling, sier Follum. 

Det er som oftest i forbindelse med konsesjon eller kontroller.

- Noen er litt avventende når vi sier at vi kommer på kontroll, men det blir hyggelige besøk som gardbrukerne benytter til å ta opp ting de lurer på. 

Dame som går med bøtte mellom låve og uthus
Foto: Jonas Jeremiassen Tomter

En del av jobben til de på landbrukskontoret er å uttale seg til kommunalt planarbeid. De uttaler seg også på vegne av kommunene i landbrukssaker.

- Det er Driftsutvalget i Løten som behandler landbrukssaker, opplyser Follum.

Er det saker av administrativ art fattes vedtak på landbrukskontoret, mens mer prinsipielle saker tas politisk. Typiske saker er konsesjoner eller deling av landbrukseiendom. Saker om bygging av skogsbilveger er landbrukskontoret med og behandler. Som interkommunalt kontor tenker de ikke så mye på kommunegrenser i sitt daglige arbeid.

- Vi gjør ting så likt som mulig mellom kommunene, smiler Follum. 

Møteplasser

Både Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget i Løten er aktive. Disse er på et årlig møte med landbrukskontoret for å oppsummere året og planlegge det neste. På Blæstad deler landbrukskontoret lokaler med Vekstra, Norsk landbruksrådgivning, Vang Almenning og Høgskolen i Innlandet. Sammen arrangerer de Blæstaddagen. Her har blant annet Håkon Marius Kvæken vært toastmaster og speaker.

- Løtensokningene er flinke til å møte opp på Blæstaddagen. 

Gris og mann som ser på hverandre

- Å ha kontakt med gardbrukerne er viktig for oss. Det er bare å ta kontakt. Vi skal yte service for brukerne våre, avslutter Follum.

Her er landbrukskontorets hjemmeside