Arbeidet er ledet av kommunepsykolog Karen Hafslund. Hun har invitert inn både kommunale enheter og frivillige som jobber mot barn og ungdom. 

I første fase av prosjektet har det blitt utarbeidet en rapport om utfordringsbildet i kommunen. Her kommer det fram at det i barnepopulasjonen er følgende utfordringer:

  • Levekårsutsatte (barn i fattige familier)
  • Andelen barn med barnevernstiltak er høyere en landsgjennomsnittet
  • Andelen barn og unge med psykiske symptomer og lidelser er høyere i Løten kommune enn landet og fylket for øvrig – høyt antall barn er henvist til Barne- og ungdomspsykiatrien
  • Total andel som gjennomfører videregående opplæring er lavere i Løten kommune (71%) enn i landet som helhet (79%).

 Ufordringen i tjenestene er samhandling og tidlig innsats. 

- Vi skal ha med oss en økologisk tankegang og tenke helhet. God psykisk helse, robusthet og livsglede bygges der barn og ungdom lever livene sine; hjemme, i barnehagen, på skolen, gjennom fritidsinteresser og i nærmiljøet, sa Hafslund på work shoppen som ble gjennomført denne uka.

Her jobbet de ulike instansene sammen om hvordan Løten kommune, frivilligheten og andre aktører kan samarbeide bedre om arbeidet rettet mot barn og ungdom. Spesielt jobbet de med samhandling og informasjonsflyt mellom de ulike aktørene for å gi et bedre tilbud til utsatte barn og ungdom. 

To som foreleser for en forsamling

Workshopen som ble gjennomført er en av flere der målsetting er å lage en tverrsektorielle samhandlingsmodell som skal gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider. Modellen skal gi en grafisk framstilling av hvordan kommunen jobber og være et nyttig verktøy for både ansatte og ledere, men også rette seg mot innbyggerne i kommunen og samarbeidspartnere. Modellen skal ferdigstilles innen oktober 2023.