Det er viktig å klippe buskene og hekkene får å sørge for fri sikt slik at bilister ikke overser gående og syklende. Klipp buskene og hekkene dine - på den måten tar du ansvar og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet. 

Slik sørger du for fri sikt ved eiendommen din

Når avkjørselen din krysser gang- og sykkelveg

Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelveg, må høyden på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen.

Klipp enten hekken din slik at den er lavere enn 0,5 meter (alternativ 1), eller flytt gjerdet eller hekken utenfor frisiktsonen. Frisiktsonen er merket med rosa i illustrasjonen (alternativ 2).

Det må være 3 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 3 meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se midten på gang- og sykkelvegen 30 meter til hver side. Merk at frisiktsonen bør være over 30 meter hvis gang- og sykkelvegen heller og syklistene holder høy fart.

illustrasjon av hekk og veg
Illustasjon: Statens vegvesen

Når avkjørselen din munner ut i veien

Hvis avkjørselen din munner ut i veien, må hekk og gjerde ikke være høyere enn 0,5 meter over gateplan. Du kan også flytte hekk og gjerde utenfor frisiktsonen. Frisiktsonen er merket med rødstiplet strek.

Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at du skal kunne se veien når du står 4 meter inn i avkjørselen din.

Hvor langt du skal kunne se til hver side, avhenger av fartsgrensen. Er fartsgrensen 30 km/t skal du kunne se veien 20 meter i begge retninger. Avstanden øker med fartsgrensen:

  • Ved 40 km/t skal du kunne se veien 30 meter i begge retninger.
  • Ved 50 km/t skal du kunne se veien 45 meter i begge retninger.
  • Ved 60 km/t skal du kunne se veien 70 meter i begge retninger.
  • Ved 70 km/t skal du kunne se veien 90 meter i begge retninger.

illustrasjon hekk, veg og fartsgrenser
Illustrasjon: Statens vegvesen

Når du har trær ut mot veien

Hvis du har trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei, må ikke greinene henge lavere enn 5 meter over veibanen.

Over fortau og gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn 3 meter. Eieren av trærne er også ansvarlig for å fjerne greiner som faller ned.

illustrasjon busk og lastebil
Illustrasjon: Statens vegvesen