Eldrerådet i Løten er et folkevalgt organ som består av fem faste medlemmer. De er valgt for en periode på fire år.

- Det er viktig at vi er engasjerte for de eldre, sier Torill Hafslund Fossum.

Hun er leder av Eldrerådet i Løten. Med seg på laget har hun Kjell Erik Rasen (nestleder), Liv Karin Skjærstad og Rolf Kjellmo. Cecilie Nilsen, virksomhetsleder for hjemmebasert omsorg, er sekretær for rådet og bindeledd mellom rådet og administrasjonen i kommunen. Helle Jordbræk er også en del av rådet og er bindeleddet mellom eldrerådet og politikerne. Når hun er i rådet er hun en representant for alle politikerne i kommunen og ikke sitt eget parti. 

- Vi møter stadig på folk som ikke har hørt om Eldrerådet. Selv er jeg valgt inn for første gang i denne perioden og jeg visste lite om rådet før jeg ble med her. Jeg har oppdaget at det er et veldig viktig og seriøst foretak, sier Rolf Kjellmo.

Snakker de eldres sak

Eldrerådets oppgaver er blant annet å gi kommunen kunnskap om de eldres behov og levekår, og å være en brobygger og et talerør mellom kommunes eldre innebyggere og politikere og administrasjonen i kommunen. 

- Tanker og ideer fra de eldre rundt om i Løten er viktig for oss, sier Rolf. 

- Ja, vi står på vakt for at de eldre skal bli hørt og tatt vare på, sier Kjell Erik. 

Møtene i Eldrerådet er alltid før møtene i Driftsutvalget slik at de kan komme med innspill til de politiske møtene. 

- Eldrerådet er en viktig høringsinstans for tjenestene i kommunen. Et eksempel på en sak hvor Eldrerådet har engasjert seg er i ombyggingen av Boenheten på Løten Helsetun, sier Cecilie. 

Eldrerådet har ingen penger de kan forvalte og de kan heller ikke drifte aktiviteter. Deres måte å bidra på er å gi uttalelser til politiske saker. De har også mulighet til å fremme egne saker til politikerne. Møtene til Eldrerådet foregår på møterommet på Løten Helsetun og er åpne for alle. Du kan komme på et møte for å høre hva som blir sagt der, men du har ikke talerett. Tidligere fantes det et Eldreombud, men dette er lagt ned. Dermed har Eldrerådet fått styrket sin betydning. 

fem som sitter på en benk og en person som står bak

Engasjerte rådsmedlemmer

Alle medlemmene i Eldrerådet er engasjert på vegne av de eldre i Løten. Kjell Erik har en periode bak seg i Eldrerådet. Han har blitt engasjert i demensomsorg og sitter i en arbeidsgruppe som jobber med dette. Liv Karin Skjærstad er Løten pensjonistforening sin representant i Eldrerådet. 

- Jeg er interessert i de eldres kår, sier hun.

Torill, som er leder av rådet, har erfaring fra Eldrerådet både som kommunens administrative representant, men også som medlem i rådet. Hun kan fortelle at mulighetene for Eldrerådet har blitt bedre med årene.

- Tidligere var det mest orienteringssaker. Nå kan vi fremme forslag slik at det kan bli en løsning på utfordringer som vi opplever. 

Helle var bevisst på at hun ønsket å bli en del av Eldrerådet.

- Jeg ønsker å bidra fordi framtiden for de eldre engasjerer meg. Det blir mange av oss etter hvert, sier hun og legger til:

- Det er viktig at det er noen som taler de eldres sak. Det er viktig at de blir hørt! 

Har du noe du vil snakke med Eldrerådet om? Da står du fritt til å kontakte medlemmene i Eldrerådet. Du finner både telefonnummer og e-postadresse til alle representantene ved å trykke på den oransje knappen under.

Eldrerådet i Løten