Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi. Samtidig kan det gi skade på terreng og forstyrre fugle- og dyreliv. Det kan også føre til konflikt med folk som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av fred og ro i naturen. Derfor har vi et regelverk som alle skal følge.

Hvem gjelder reglene for?

Alle som bruker motorbåt, helikopter, småfly eller motorkjøretøy som snøscooter, ATV, traktor, bil, motorsykkel eller el-sykkel i utmark, bør kjenne til reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag.

Kjøre på snødekt mark uten søknad

Det er lov å kjøre på snødekt mark, uten å søke om tillatelse, for disse formålene:

 • Politi, ambulanse og redningstjeneste
 • Offentlige formål, som oppsyn, tilsyn og post
 • Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse
 • Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter
 • Forsvarets oppgaver
 • Anlegg og drift av større veger og større anlegg
 • Transport i forbindelse med jaktutbytte eller fiskekultiveringstiltak
 • Drift av turistanlegg som ikke ligger inntil brøytet veg
 • Forskning
 • Praktisk kjøretrening i fastsatte områder for snøskuteropplæring 
 • Transport i forbindelse med kommunale akutte tiltak for å redusere risikoen for påkjørelse av vilt i veg eller jernbane
 • Nødvendige søk etter skadet vilt

Kjøre på snødekt mark etter søknad

Du kan søke kommunen om lov til nyttekjøring med snøskuter for disse formålene:

 • ervervsmessig transport (leiekjøring)
 • transport for funksjonshemmede
 • transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger tilknyttet bilveg
 • kjøring i utmarksnæringtransport av ved utover det som er direkte tillatt uten søknad
 • gruppeturer til bestemte turmål for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller ideelle organisasjoner
 • utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av statsforvalteren
 • utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv

Kommunen kan i unntakstilfeller gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy på vinterføre ved andre særlige behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

Slik søker du om dispensasjon (tillatelse)

Send en skriftlig, begrunnet søknad til kommunen. Søknaden må gjelde et av formålene som det kan søkes dispensasjon for eller et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring. 

Du må søke i god tid før du trenger tillatelse til å kjøre. Du må alltid ha med deg tillatelsen under transporten.

Grunneieres rett til å forby motorferdsel

En grunneier kan nekte motorferdsel på sin eiendom. Unntak gjelder for redningstjeneste og lignende sin bruk som skjer i henhold til nødrettsreglene, politiet eller annen offentlig oppsynstjeneste.

Motorferdsel på barmak

Motorferdsel på barmark kan sette varige spor i naturen. Derfor er regelene for kjøring på barmark strengere enn på snødekt mark.

Her finner du reglene som gjelder for kjøring på barmark

Motorferdsel i vassdrag i Løten

Det er en egen forskrift for motorferdsel i vassdrag i Løten. Denne gjelder når vannet eller vassdraget er åpent, det vil si vår, sommer og høst.

Forskriften sier at all motorferdsel på vassdrag er forbudt. Unntatt fra forbudet er motorferdsel på Rokosjøen og Stor-Bronken, med de begrensinger som følger av denne bestemmelsen:

 • Høyeste tillatte hastighet er 5 knop.
 • Det er kun tillatt å benytte fartøyer med motorytelse på maksimalt 10 hk.
 • Bruk av vannscooter er forbudt uavhengig av motorytelse og fart.
 • Det er ikke tillatt å benytte motoriserte fartøyer innenfor et belte på 100 meter fra land i området ved Haverbekkvika badeplass.
 • Motorferdsel er i sin helhet forbudt innenfor grensene til Vesle Rokosjøen naturreservat (jf. forskrift 18. desember 1981 nr. 4712).

Forskrift om motorferdsel i vassdrag i Løten finner du her

Kontroll og tilsyn

Statens naturoppsyn (SNO) og politet fører tilsyn og kontroll med motorisert ferdsel i utmark. SNO kan gi gebyr til snøskuterførere for visse overtredelser etter motorferdselloven.  

All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

snøskuter ved siden av skøytetrase
Begge foto: Rokosjøens venner

Fullstendig regelverk finner du hos Miljødirektoratet.