- Jeg synes det er stas å komme hjem igjen og ha en jobb på kjente trakter, smiler Terje Ruud Karlsen fra Eidsiva Bioenergi. Han har foreldre i Løten og kan nå glede seg over at han jobber i firmaet som leverer varme til dem. 

Fra nyttår er det Eidsiva Bioenergi som drifter fjernvarmeanlegget i Løten. Anlegget ble bygget av Oplandske Bioenerg i 2009 og disse har driftet det i hele perioden fram til nå. Med 24 anlegg måtte de i 2022 gjøre en endring og de endte opp med å selge anlegget i Løten til Eidsiva Bioenergi. 

- De har tatt over et godt, teknisk anlegg, sier Tord Rindal i Oplandske Bioenergi. 

Eidsiva Bioenergi leverer fjernvarme, industridamp og el. I 2021 leverte de totalt 474 GWh. Ca 80% av kundene er industrikunder. Her i området er de en stor leverandør av fornybar energi til lokal industri. I 2011 stod Trehørningen-anlegget i Hamar ferdig og her er det investert cirka en milliard kroner. Anlegget leverer 200 GWh i året. Eidsiva jobber tett på Moelven, som har mye restprodukter av virke som brukes i anleggene. Det brennes også restavfall til varmeproduksjon. 

To menn sittende ved et bord

Knappheten på energi, høye strømpriser og større klimabevissthet gir gode vekstvilkår for fjernvame. Kommunedirektøren i Løten poengterte at det er sterkt ønskelig med en partner som har fokus på miljø og klima. Pettersen trakk fram positive sider ved fjernvarme:

 • avlaster strømnettet
 • elektrifiserer samfunnet
 • lokalt fokus og minimum transport 

Pettersen mener at fjernvarme er en bedre løsning enn sol og vindmøller.

- Vi trenger jo varme når det er mørkt og ikke blåser så mye, sier han. 

Eidsiva har kjøpt nabotomta på Trehørningen og har som mål å bygge et anlegg som grovsorterer restavfallet. De mener det er lettere å sortere ut plastikken før avfallet brennes i stedet for å fange karbonet etterpå. Eidsiva Bioenergi er den største aktøren i Norge på biobrensel. De har også, i samarbeid med Glommen Mjøsen, kjøpt Oplandske Bioenergi sitt biokullanlegg på Rudshøgda.

Dagens biokullanlegg på Rudshøgda produserer ca. 400 tonn biokull per år av meget god kvalitet. Nå er målsettingen en betydelig økning i produksjon og salg av biokull basert på skogressurser i Innlandet. Målet er industrialisering og vekst som vil gi store ringvirkninger i regionen.

Fjernvarmeanlegget i Løten

Anlegget i Løten ligger langs jernbanen sentralt i Løten sentrum. Det ble åpnet høsten 2009. Her fyres det med flis, det vil si rester fra tømmerdrift og skogsdrift i området. Tidligere ble det brukt oljekjele i tillegg, men det har blitt faset ut. På sommeren, når det er lavere produksjon ved anlegget, brukes el-kjele.

Innenfor området for fjernvarmekonsesjon i Løten sentrum skal ny bebyggelse av alle kategorier med bruksareal på 300 m2 ( BRA ) eller større tilknyttes fjernvarmeanlegget. Det samme gjelder ved hovedombygging av eksisterende bebyggelse. Ved samordnet utbygging på et område av rekkehus og lignende regnes summen av enhetene som vil ligge samlet. 

Fjernvarmeanlegget

Disse kommunale byggene er tilknyttet fjernvarmeanlegget:

 • Løten helsetun
 • Østvang skole
 • Sykehusvegen 2 og 12
 • Tingberg
 • Løten ungdomsskole
 • 2.etasje på Stasjonsvegen 12
 • Meierivegen 12
 • Bøndsen
 • Løtenhallen
 • Stasjonsvegen 25
 • Revhiet barnehage

Løten Virke har sitt eget fyringsanlegg.

Kart

Kartet viser konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegget i Løten.