Etter et langt kommunestyremøte ble følgende vedtak fattet av kommunestyret: 

  • Modell 2 – en barneskole og en ungdomsskole velges som alternativ for fremtidens skolestruktur i Løten.
    For barneskolen forutsettes nybygg - for ungdomsskolen skal utredes i to alternativer; nybygg og rehabilitering.

Det var 19 som stemte for og 6 som stemte imot. 

  • Det bevilges inntil 2 millioner kroner i investeringsbudsjett for 2024 til etablering av en byggherreorganisasjon og nødvendige utredninger av valgt modell. Beløpet finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond.
  • Kommunedirektøren bes legge frem egen sak som skisserer endringer i dagens drift som forbereder Løtenskolen til valgt modell.
  • Kommunedirektøren bes utarbeide en helhetlig kartlegging av fremtidens barnehagesituasjon i Løten.
  • Kommunedirektøren bes utarbeide en plan for etterbruk i forbindelse med valgt modell innen utgangen av 2025.

Saken skapte stort engasjement med markering utenfor rådhuset før møtet, fullsatt kommunestyresal og 768 som fulgte møtet på KommuneTV.