Hensiktet med møtet var å høre ordførernes synspunkter på styrevedtakene i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF, og forslagene om å gå videre med Mjøssykehus-alternativet.

Ordfører Marte Larsen Tønseth la fra Løten og Stange kommuners innspill. Her er noe av det Larsen Tønseth trakk fram:

Målbildet som ble vedtatt i foretaksmøte den 8. mars 2019 la føringer med kravet om balanse mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet. Med Mjøssykehus-alternativet som fremtidig sykehusstruktur med Mjøssykehuset i Moelv, akuttsykehus på Lillehammer og elektivt sykehus i Elverum, tilfredsstiller ikke det målbildet med øst/vest balanse. To akuttsykehus i nord-enden av Mjøsa har en liten balanse i et helhetlig Innland. 

I tidligere innspillsrunder har våre kommuner sluttet seg til hovedsykehusmodell med Mjøssykehuset i aksen Hamar-Elverum, dette inkluderer Sanderud. Bakgrunnen for dette er ikke vår egen postadresse, men hensynet til best mulig og helhetlig pasientbehandling for hele Innlandets befolkning.

Styrevedtaket fra Helse Sør-Øst 22. september 2022 sår selv tvil om Nullpluss er tilstrekkelig utredet. Det er viktig for oss å presisere at det er viktig at også dette alternativet utredes fult ut. Det vil styrke beslutningsgrunnlaget før regjeringen fatter sin endelige beslutning.

Hovedmotivasjonen for et nytt Mjøssykehus er å få slutt på den pasientfiendtlige funksjonsfordelingen og ha spesialkompetansen her i Innlandet, og ikke bidra til at sykehusene i Oslos sprenger ytterligere sin kapasitet. I mine øyne er det desentralisering! 

I dag diagnostiseres brystkreftpasientene på Lillehammer og Hamar, de opereres på Hamar, bestråles på Gjøvik, pet-skannes på Elverum og får cellegift ved lokalsykehuset. Det er et krevende forløp for pasienten. Det er pasientene som bør være vår hovedmotivasjon.

Vi ser store svakheter med å bygge videre på dagens fragmenterte struktur. Men satt opp mot et sterkt utvannet hoved-sykehusalternativ, mener vi at Null-pluss må bli utredet og vurdert som et fullverdig alternativ.