Prosjektleder Åsa Serholt Jensen og veileder Reidun Hov besøkte Løten Helsetun, Hjemmesykepleien og Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Løten er 1 av 7 deltakerkommuner i prosjektet som nå er inne i sitt siste år. Fredagens Kick-off markererte startskuddet for utrulling og endelig implementering  i tjenestene. Arbeidet er godt forankret i ledelsen og deltakelse i prosjektet er et  tiltak i planen for Leve hele livet reformen som er vedtatt i kommunestyret. 

Forhåndssamtaler handler om å fremme pasientens medbestemmelse og autonomi, skape tillit mellom pasient og helsepersonell, samt gi helsepersonell et godt grunnlag for beslutninger og gode prosesser videre. 
En forhåndssamtale er en samtale om hva som er viktig for den enkelte nå og i fremtiden. Dette er et frivillig tilbud om samtaler som skal bidra til at helsepersonell blir bedre kjent med tjenestemottakere og deres ønsker og verdier.

Pasienter og brukere, uavhengig av alder, som lever med alvorlige livsbegrensende diagnoser er en viktig målgruppe. Det er særlig relevant for pasienter med alvorlig forverring av helsetilstanden og de som står i fare for å miste samtykkekompetanse. Det handler kort sagt om å få journalført hva som er viktig for seg, mens man fortsatt har evne til å uttrykke det.

Fredag 10. mars var helsepersonellet og deres ledere samlet og sammen løftet betydningen av dette arbeidet og identifisert fremmere og hemmere for veien videre. Det ble utvekslet erfaringer og mange gode refleksjoner. 

Prosjektledelsen omtaler sykepleier Helene Gjerrestad og arbeidet som er gjort innenfor tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming som en nasjonal spydspiss. Det finnes få verktøy og forskning innenfor feltet og denne brukergruppen. Helene har allerede ved to anledninger vært invitert til å holde innlegg om arbeidet som er gjort i Løten til inspirasjon for andre kommuner.

Sykepleier Helene GjerrestadHelene Gjerrestad

I løpet av 2023 vil det komme nasjonale retningslinjer for Forhåndssamtaler. Interkommunalt etikkråd for helse- og omsorgstjenester i Løten, Ringsaker og Stange har gitt sine innspill til retningslinjene. 

Den lokale arbeidsgruppa har mål om at tilbudet om Forhåndssamtaler skal følge med ved oppstart av helse- og omsorgstjenester og at det er godt kjent blant kommunens innbyggere.