Kommunen har siden før pandemien hatt en anstrengt økonomisk situasjon der økningen i utgiftene har vært større enn økningen i inntektene. Merforbruk har til nå blitt dekket av fond, økte skatteinntekter og utbytte fra Eidsiva. Til sammen må vi spare 40 millioner i perioden 2024-2027. 

Budsjettet for 2024 er gjort opp med bruk av oppsparte midler på 8,7 millioner for å komme i balanse.

Kommunedirektøren foreslår nå i budsjettet for 2024 å øke eiendomsskatten fra 3,3 til 4 promille. Det gir en årlig økning i inntekt i eiendomsskatt på 4,7 millioner. 

- I arbeidet med å tilpasse driften til de økonomiske rammene har administrasjonen sett både på utgiftssiden og inntektssiden for å finne tiltak som kan bedre økonomien. Ett av forslagene er å øke eiendomsskatten, sier kommunedirektør Frank Hauge.

Administrasjonen har gått igjennom ressursene for å finne innsparingstiltak og disse tiltakene fordeler seg på hele virksomheten. Eksempler på innsparingstiltak som er foreslått i budsjettet for 2024 er: 

  • I barnehagene foreslås det å kun gi tilbud om barnehageplass til de som har rett på dette. Det gjør at Lund barnehage avdeling Stjerna (som holder til i gamle Ryli barnehage) vil kunne bli avviklet
  • Bemanningstilpasning på Løten helsetun 
  • Utrede fornyelse av driftskonsept for kjøkkenet på Løten helsetun
  • Ikke videreføre drift av Løten kino

Tiltak i handlings- og økonomiplanen

Handlings- og økonomiplanen 2024-2027 viser hvilken retning kommunen skal bevege seg i årene framover. Her er forslag til noen drifts- og utviklingstiltak som ligger inne i planen:

  • Dagsturhytta settes opp i 2024
  • Nytt dekke på kunstgressbanen i 2024
  • Ombygging for ny skjermet enhet på Løten helsetun i 2024-2025
  • Opparbeiding av nye tomteområder for å ha tomter å tilby for folk som ønsker å flytte til Løten. Vi kommer i 2024 i hovedsak til å jobbe videre på Ådalsfeltet.

Det ligger ingenting inne i handlings- og økonomiplanen som forskutterer et eventuelt vedtak om framtidens skole i Løten. 

- Selv om det er et svært stramt budsjett og økonomiplan som legges fram nå, så er det likevel funnet rom for satsinger som skal sikre Løten mot framtida, sier Hauge, som samtidig understreker at det er behov for at det gjennomføres krevende endringstiltak i perioden.

- Forslaget til handlings- og økonomiplan 2024 – 2027 forsøker å balansere behovet for å bremse og tilpasse tjenestetilbudet til løpende inntekter samtidig som det gir gass til nødvendig forbedrings- og utviklingsarbeid for å møte framtidens behov og utfordringer med færre hoder og hender som skal levere tjenester til mange flere.  

Formannskapets vedtak blir lagt ut til høring i slutten av denne uka og her kan man komme med innspill før kommunestyret skal sluttbehandle budsjettet 15.desember.
 

Her finner du hele kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan