Til Jønsrud først: rektor Barané Amin Kesmaei fortalte om arbeidet som er gjort ved skolen de siste tre årene hvor de har vært en del av oppfølgingsordningen, en ordning som skal bidra til at kommuner med svake resultater på sentrale områder av opplæringen over tid får hjelp til å skape bedre læringsmiljø og læringsresultater for elevene i kommunen.

- Vi som ledere må eie verdiene og ha tro på dem, sier Kesmaei. 

På Jønsrud har de mål om at alle barn skal ha et godt og inkludere læringsmiljø, at barn og unge som har behov for det skal få hjelp tidlig slik at de skal få utviklet sitt potensiale, ha lærere med høy kompetanse og at alle barn skal lykkes i opplæringen. Da de startet arbeidet ble de enige om seks områder de skulle jobbe med, blant annet kompetanseheving på lesing som grunnleggende ferdighet. 

- Vi har lokal leseplan og vi har sagt ja til mer bøker i skolen. Vi har jobbet med å lage egne bøker, vi har lesekart, vi lukter og kjenner på bøker og vi har fornyet biblioteket vårt innenfor de rammene vi har hatt, forteler Kesmaei. 

Inkludering

Arbeidet på Jønsrud har gitt resultater: nå har de toppresultater på nasjonale prøver i både lesing, matte og engelsk. Likevel, det gode arbeidet må fortsette. For å inspirere til dette fikk tilhørerne på konferansen høre om erfaringene fra skolene i Lillehammer kommune. Skolesjef Trond Johnsen trakk fram faktorer som har vært suksessrike hos dem. Blant dette var overgangsobjekter mellom barnehage og skole, stasjonsarbeid og lesekvart. 

- Jeg tror foreldre kan ha en aktiv og fin rolle ved å lese for barna sine og snakke om det de leser. Det kan alle foreldre bidra med, mener Johnsen. 

Han er glad for at politikerne i Lillehammer har gitt skolesektoren ro og mulighet til å jobbe langsiktig med sine mål. 

mann som snakker for forsaming

Johnsen er også opptatt av god, inkluderende opplæring der mange har utbytte av det ordinære.

- Normaliteten i samfunnet er i ferd med å bli smalere og smalere og vi i skolene må være en motkraft til det. Vi i Lillehammer har lykkes godt med det! Mange må favnes bredt inn i det vanlige, sier Johnsen. 

Han er av den mening at det norske systemet bidrar til at barnehager og skoler slipper å ha et kritisk søkelys på seg selv og sin egen praksis. Det eksisterer få intensiver tilknyttet å realisere målet om en inkluderende barnehage og skole, mener Johnsen.

- Det er et problem at vi har foreldre på dørene ofte som bare er opptatt av sitt barn og ikke klarer å se at det er en del av en gruppe. Vi må bruke pengene på at flest mulig skal få nytte av grunnundervisningen og mindre på spesialundervisning. Så må vi aldri sette i spill de som har store kognitive og fysiske utfordringer, for de har rettigheter. Men de med utagerende adferd i perioder bør ikke ha en person på seg hele tida, sier Johnsen. 

Inkludering var også tema da Tore Skandsen fra Imtec snakket om hva som styrer oss i forhold til hvorda vi utvikler oss. 

- For hvert barn som ikke blir den beste utgaven av seg selv så har ikke vi gjort en god nok jobb, sier Skandsen. 

I planverket vårt står det at Løten skal ha gode oppvekstsvilkår med stort engasjement for læring og mestring. Strategisk plan for barn og unge 2022-2030 sier at vi skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø i Løten kommune med vekt på livsmestring, faglig mestring og utvikling. For å få til dette trengs inkludering; både sosial, faglig og personlig. 

Skandsen er opptatt av at vi må jobbe sammen som team.

- Når vi skal jobbe som team må vi ikke se hva vi er like på, men hva vi er ulike på. Da ser vi hva vi kan bidra med sammen, tipser han. 

mann som snakker for forsamling

Gode tiltak

Kommunalsjef for oppvekst, May-Birgit Kjeverud, mener at vi er på god veg i Løten. 

- Jeg kjenner jeg blir stolt over at vi er på en felles konferanse som heter oppvekst og at vi går mer og mer på den vegen hvor vi jobber sammen. Denne vegen har blitt mye tryggere og sterkere i løpet av kort tid, sier Kjeverud. 

Kommunepsykolog Karen Hafslund presenterte et treårig prosjekt som har som mål å styrke tverrfaglig samhandling og innsats i kommunen. Dette arbeid skal munne ut i et digitalt verktøy som alle kan ta i bruk. Psykologisk rådgiver Emilie Kleppen fortalte om sitt arbeid med skolevegring. Kjeverud selv kunne opplyse om at BUA åpner 10. juni og at Løten PPT skal være i drift fra 1. august. 

- Målet og hensikten er at de som skal være i laget rundt barnet skal være tettest mulig på. Vi kommer til å starte med et bra lag i august. 

Ordfører Marte Larsen Tønseth mener at barn og unge er den viktigste ressursen vi har. 

- Å fremme gode og trygge oppvekstforhold for barn og unge er den viktigste oppgaven vi har i en kommune. Derfor er det viktig at vi har en oppvekstkonferanse hvor vi sammen løfter blikket og retter oppmerksomheten mot oppvekstsektoren, sier Tønseth og fortsetter:

- Jeg er veldig stolt av å høre alt det gode arbeidet som gjøres, både med å etablere gode verktøy som skal hjelpe hele laget rundt barnet, og ikke minst alt arbeidet som vises ut fra oppfølgingsordningen som Løten har vært en del av i tre år. Dette skal vi implementere i hverdagen vår og det er kanskje den største jobben, men det har jeg troa på når jeg hører alt det gode som blir sagt her. Jeg vet at det er høy kompetanse i Løten og vi skal dra i samme retning. Vi er bare i starten av mulighetsrommet!