Kommunen har siden før pandemien hatt en anstrengt økonomisk situasjon der økningen i utgiftene har vært større enn økningen i inntektene. Det må finnes tiltak for å få økonomien i balanse, og det må gjøres endringer i tjenestetilbudet og måten vi løser oppgaver på. Vi må allerede fra 2024 gjøre store grep som til sammen gir helårseffekt på 40 millioner fra 2025, det vil si at i budsjettåret 2025 skal driften være redusert med 40 millioner.

Hvorfor er vi i denne situasjonen og hvordan kommer vi oss ut av den?

Det er flere årsaker til at vi er i denne situasjonen. Selv med gjentakende prosesser de siste årene har vi i varierende grad klart å redusere kostnader. Vi må få kontroll over merforbruket, og dersom dette ikke håndteres vil vi kunne miste deler av den lokale styringen med økonomien ved at statlige myndigheter griper inn. Som strakstiltak innføres ansettelsesstopp og innkjøps- og anskaffelsesstopp ut 2023 for å redusere merforbruket. For å sikre god økonomi framover må vi skape en bærekraftig drift. 

- Situasjonen er alvorlig, og ubalansen i drift må rettes opp, uttaler kommunedirektør Frank Hauge.

Merforbruk har til nå blitt dekket av fond, økte skatteinntekter og utbytte fra Eidsiva. 

Administrasjonen skal nå gå nøye gjennom tjenestene og ressursbruken for å finne innsparingstiltak. Det må også være balanse mellom kvalitet og kvantitet i tjenestene, slik at ressurser og tjenestenivå henger sammen. Tjenester og standarder vi har sett på som en selvfølge vil måtte revurderes. Som innbygger vil du kunne oppleve en endring i tjenestetilbudet fra kommunen, men på nåværende tidspunkt kan vi ikke si noe konkret om hva det vil innebære. 

Innsparingstiltakene skal være klare i forbindelse med politisk behandling av budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027.