Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. 

Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen ble vedtatt politisk i 2019/2020, og alle involverte parter har sluttet seg til innholdet i strategien. For å nå målene i den vedtatte strategien er det avgjørende med en sterk satsing på tilbud for gående, syklende og kollektivreisende. Det er i dag stramme økonomiske rammer for fylkeskommunen og kommunene. Mjøsbyen er den største byregionen i Norge som har inngått regionalt forpliktende samarbeid hvor det ikke foreligger en avtale om statlig bidrag. Mjøsbyen og Innlandet trenger sterkere økonomiske virkemidler og bør inkluderes i avtaleverk og statlige finansieringsordninger. Dette for å nå klima- og transportmålene, samt å ta større del i det grønne skiftet.

mjøsbyen logo

Nullvekst

En viktig hovedoppgave har vært, og er, å arbeide for at for Mjøsbyen kan bli en del av gjeldene belønnings- og tilskuddsordninger knyttet til Nasjonal transportplan. En statlig betingelse for å inngå avtaler om belønningsordninger/tilskuddsordninger, er at partene må legge til grunn det langsiktige overordnede målet om nullvekst i personbiltrafikken.

Hensikten med nullvekstmålet er å redusere utslipp fra transportsektoren, bedre folkehelsen, samt bidra til økonomiske fordeler. Mindre støy og svevestøv, reduksjon av trafikkulykker, mindre behov for å bygge ny infrastruktur og mindre areal til parkering er viktige gevinster av nullvekstmålet. 

Nullvekstmålet betyr at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange i byområdene. Nullvekstmålet gjelder for personbiltrafikk, inkludert elbiler. Nullvekstmålet inkluderer ikke næringstransport som varetransport og mobil tjenesteyting eller gjennomgangstrafikk. Denne typen trafikk kan vokse uten at nullvekstmålet påvirkes. Nullvekstmålet betyr at vi ikke skal kjøre mer personbil enn i dag selv om befolkningen øker. Nullvekstmålet handler om å reise kollektivt, sykle og gå når du kan, men kjøre bil når du må.

Dersom man legger SSBs befolkningsframskriving til grunn viser beregningene at bilandelen må ned fra 73 prosent til 69 prosent i 2037 (bilfører og bilpassasjer) for å nå nullvekstmålet. Beregningene viser at det skal mindre til for å nå nullvekstmålet for Mjøsbyen enn andre byregioner med høyere befolkningsvekst. De lokale og regionale klimamålsettingene er ambisiøse, også for byområdet Mjøsbyen. Klimamålene er trolig mer ambisiøse enn nullvekstmål for persontransporten. Oppfølging av lokale og regionale energi- og klimaplaner vil derfor være viktig bidrag til at nullvekstmålet nås.

Etter politiske vedtak i alle kommuner igangsettes et arbeid med å utrede hvilke tiltak som skal prioriteres. Dette vil danne grunnlag for forhandlinger og avtale med staten. 

elsykkel på landeveg

Mjøsbyen består av kommunene Øyer, Gausdal, Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Ringsaker, Stange, Elverum, Løten, Østre Toten og Vestre Toten,