-Vi kom i prat med mange og fikk mye ut av dagen, innleder Cecilie Nilsen, virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester.

Mange viktige temaer ble tatt opp, slik som god mat, god tid, god hjelp, å bli møtt med respekt, at man vet hvor man kan få hjelp og at man er trygg på at man får hjelp når man trenger det. Innspillene blir tatt med videre i kommunens arbeid med kvalitetsreformen «Leve hele livet». Målene med reformen er flere gode leveår der eldre får beholde god helse lenger og opplever god livskvalitet og at de i større grad mestrer eget liv samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de trenger den, pårørende som ikke blir utslitt og fortsatt kan være en god ressurs for sine nærmeste og ansatte som opplever godt arbeids- og fagmiljø der de får brukt sin kompetanse, samt følelse av mestring i jobben.

- De fleste er veldig fornøyd med tjenester og tilbud, men vi kan også bli bedre, sier Nilsen.

En av tilbakemeldingene var at «jeg gleder meg til å bli gammel i Løten». En annen ga hjemmetjenesten en score på 12 på en skala fra 1 til 10 og synes de var enestående. Slike tilbakemeldinger gir lyst til å fortsette det gode arbeidet, samtidig som de tar med seg innspillene på hva som kan bli bedre.

Det var blant annet ønske om mer tid hos den enkelte bruker, bedre vedlikehold av kommunale boliger, flere alternative boformer med mer rom for fellesskap, fokus på å ha nok folk på jobb og bedre kommunikasjon og samhandling mellom ansatte i tjenesten for å gi et bedre pasientforløp

- Dette er viktige signaler i videre arbeid med å jobbe for gode tjenester som er i tråd med bygdas behov og forventninger, sier Nilsen.

Et nytenkende poeng ble løftet fram: å endre fokus og omdøpe eldrebølge til ressursbølge. Det finnes unektelig mange ressurser i eldre og det bør verdsettes, slik som de eldre verdsetter gode tilbud. Kjøkkenet og kantina på Helsetunet ble trukket fram som et godt tilbud som er hyggelig å besøke og som må bestå.

-Leve hele livet i Løten krever samspill og at alle bidrar, avslutter Nilsen.

Har du et innspill du brenner inne med? Det er ikke for sent å ta kontakt. Ring eller send en mail til Kristin Lindberget, mob: 48108214 eller kristin.lindberget@loten.kommune.no eller Cecilie Nilsen, mob: 92455087 eller cecilie.Nilsen@loten.kommune.no