Nasjonalforeningens Folkehelsepris Innlandet 2024

Du oppfordres til å komme med forslag på verdige kandidater til Folkehelseprisen 2024. Det er mange som fortjener denne hederen, og du/dere kan bidra til å fremme en kandidat i eget nærmiljø/fylket som fortjener en takk for innsatsen.
Prisen kan gå til en enkeltperson eller lag/foreninger. Innsatsen skal være på frivillig basis.

Ved vurdering av søknad vil det bli lagt vekt på at kandidaten oppfyller en eller flere av følgende områder:

  • Bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap
  • Har hatt stor betydning for folkehelsa og sosiale forhold i nærmiljøet
  • Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet
  • Skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner 
  • Bidrar til/tilrettelegger for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet

Idrettslagene deler ut egne priser. Her tenkes det folkehelse i et vidt perspektiv, rettet både mot barn og voksne.

Nasjonalforeningens Folkehelsepris er et kunstverk laget av Gunilla Holm Platou.
I tillegg vil Innlandet fylkeskommune, som også jobber målrettet med fokus på folkehelse, påskjønne prisvinner med en gavesjekk på kr. 10 000,-. 

Prisen vil bli delt ut i forbindelse med Nasjonalforeningen Innlandet sitt fylkesårsmøte på Lillehammer 13. april 2024.

Frist: Forslag på kandidater må være Nasjonalforeningens fylkeskontor i hende innen 31.1.2024.

Forslag med begrunnelse sendes til:
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Fylkeskontoret for Innlandet
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
eller hedop@nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningens Demenspris Innlandet 2024

Det er mange som fortjener denne hederen, og du/dere kan bidra til å fremme en kandidat i eget nærmiljø/i fylket som fortjener en takk for innsatsen.

Kriterier for tildeling av Nasjonalforeningen for folkehelsen sin demenspris:

  • Det kan årlig deles ut en Demenspris i hvert fylke i regi av Nasjonalforeningens fylkeslag. Fylkeslagene finner frem til en priskandidat og kan innhente tips og søknader til prisen ved å offentliggjøre kriterier for tildelingen.
  • Demensprisen skal gå til en ”hverdagshelt” og kan være en enkeltperson, en gruppe mennesker eller en enhet som for eksempel en institusjon, et dagsenter eller en avdeling. 
  • Demensprisen er en honnør til en innsats utenom det vanlige. Det kan være enkeltindivider som gjør et stort uformelt og frivillig arbeid i det stille, eller offentlig virksomhet som gjennom sitt virke fremviser nytenkning og engasjement på en respektfull og inkluderende måte som kommer både demenssyke og pårørende til gode, for eksempel et dagtilbud eller en sykehjemsavdeling tilrettelagt for personer med demens.

Tillitsvalgte i Nasjonalforeningens lokallag kan ikke tildeles prisen. Disse bør isteden vurderes i forhold til organisasjonens egne hedersbevisninger.

Nasjonalforeningens Demenspris er et litografi av kunstneren Inger Dale og deles ut på Nasjonalforeningen Innlandet sin konferanse på Alzheimerdagen i september.

Frist: Forslag på kandidater må være Nasjonalforeningens fylkeskontor i hende 31.1 2024.

Forslag som ikke er innkommet innen fristen vil ikke bli vurdert.

Forslag med begrunnelse sendes til:
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Fylkeskontoret for Innlandet
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
eller innlandet@nasjonalforeningen.no