Siden 2020 til i dag har Løten kommune økt med 203 innbyggere. Det er meget hyggelige tall. Etter SSB sine framskrivninger forventes det å øke til 8071 i 2032. Det innebærer en forventet økning på 356 personer i en 10 årsperiode. Det vil si at vi  i underkant av to år har økt det vi etter prognosene ville økt de kommende seks årene.

- Løten er sammen med resten av Hamar-regionen en bo- og arbeidsmarkedsregion med mange kvaliteter og fortrinn som bidrar til å gjøre regionen attraktiv og med stort vekstpotensial. For fortsatt å være en attraktiv bokommune med tilgjengelige tomteareal for varierte boligtilbud blir det store investeringer til utbygging av infrastruktur på Bergum Syd i tråd med ambisjoner for utvikling av området. I 2023 vil reguleringsplanen for Heggvin næringsområde sluttbehandles. Planen vil legge til rette for framtidige næringsetableringer i Løten og nye arbeidsplasser til regionen. Dette mener jeg er viktige satsningsområder for at vi skal legge til rette for videre vekst i Løten, sier ordfører Marte Larsen Tønseth. 

Løten kommune skal være “et midtpunkt med mangfold”. Sentralt plassert mellom Hamar og Elverum og med korte avstander til Oslo og Gardermoen. I Løten får du både landlige og urbane kvaliteter.

- Vi har høye ambisjoner for Løten kommune. Vi skal være en kommune der innbyggere mottar nødvendige tjenester tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. Innbyggerne våre skal ha tilgang til varierte muligheter for aktivitet, engasjement og medvirkning. Løten skal være et samfunn preget av livskvalitet og mestring for alle og et naturlig bovalg for barnefamilier som etablerer seg i regionen. For å lykkes må vi være en kommune med fokus på helhetlige tjenester, tverrfaglig samarbeid og økt samskaping med frivilligheten, mener Larsen Tønseth.

Dette er tallene for Løten:

Ved inngangen av 2022 hadde Løten 7 715 innbyggere, og i løpet av årets ni første måneder økte vi innbyggertallet med 113 innbyggere. 

  • Netto fødselstall: -3 (16 fødte og 19 døde)
  • Netto innflytting (innflyttede og utflyttede, innvandret og utvandret): 30

Ved kvartalets utløp (30.september) hadde innbyggertallet dermed økt til 7 828 personer.