Nylig tilsyn bekrefter også hvor viktig dette arbeidet er, og vi tar jobben på største alvor. 

-Løten kommune har jobbet en stund med å få på plass nye rutiner for å sikre godt skolemiljø, og arbeidet nærmer seg ferdigstillelse.

Sammen med strategisk plan for barn og unge og plan for trygt skolemiljø vil vi ha grunnlaget for en trygg og god skole, forteller kommunalsjef for oppvekst, May Birgit Kjeverud. May Birgit Kjeverud og Frank Hauge

I vår har Fylkesmannen hatt såkalt Lovlighetstilsyn på kommunens plikter for å sikre et trygt og godt skolemiljø. Rapporten etter tilsynet viser at kommunen ikke har gode nok rutiner, og at det kan være uklart eller varierende hvordan skolenes aktivitetsplikt blir fulgt opp. 
-Vi var allerede klar over mange av funnene før tilsynet, og har nå stort fokus på å etablere helhetlige rutiner og planverk for alle skolene, fortsetter Kjeverud. 

Gjelder ikke den enkelte skole 

I tilsynet var to av skolene som berørt, men dette gjelder ikke enkeltskoler.
-For oss er det viktig å si at selv om det er to skoler i Løten (Løten ungdomsskole og Østvang skole) som har hatt tilsyn, så handler dette om oppfølging på systemnivå, altså overordnet styring av skolene og ikke den enkelte skole. Kommunedirektøren og Kommunalsjefen for oppvekst har ansvar for å sikre at skolene har gode rutiner for å trygge elevenes skolemiljø. 
-Vi må bare være ærlige på at et helhetlig system for å følge opp dette ikke har vært på plass, og det beklager vi på det sterkeste, forteller May Birgit Kjeverud.  Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og det har vi stort fokus på. Derfor må vi sørge for at både elevers medvirkning og mulighet for å si ifra er sikret. I tillegg må de som jobber tett på elevene ha klare rutiner å forholde seg til, forklarer hun. De må være rustet med gode verktøy som bidrar til å forbedre miljøet rundt barna, og rutiner og planer for hvordan tiltak skal gjøres.   
-For ordens skyld så er det ikke slik at det ikke blir fulgt opp i dag, men når man ikke har enhetlige og like rutiner så kan det bli mer variasjoner, og dermed mer sårbart. Tilsynet viser hvor viktig det er å få dette på plass.

Skolene ønsker nye rutiner velkommen

Vi har det siste halvåret brukt mye ressurser på dette. Arbeidet er også en del av den pågående virksomhetsgjennomgangen og kvalitetsforbedringen i Løten kommune. 
-Vi gjennomgår alle rutinene i kvalitetssystemet vårt for å sikre oss at skolene får en lik måte å følge opp elevers skolemiljø på. I tillegg til økte ressurser på kommunalsjefnivå har også skolene vært involvert, og er glad for at de nå får dette på plass. De er klare til å iverksette nye rutiner, og de ansatte er glad for å få en helhetlig måte å jobbe med skolemiljø på. 
De nye rutinene vil også synliggjøres i en ny plan. -Vi mangler også en egen plan for et trygt og godt skolemiljø, og den starter vi på rett over sommeren. I den vil man se hvordan vi jobber med dette, og foresatte vil også kunne føle seg tryggere ved å se hvordan barnas skolemiljø blir ivaretatt i skolen. 
-I tillegg jobber vi med sluttføringen av strategisk plan for barn og unge i disse dager, forteller Kjeverud videre. 

Rutiner og planer – hva hjelper det?

Løten kommune får nå på plass mye som har manglet, men hvordan vil det endre skolemiljøet?
-Selv om rutiner og planer «bare» er skrevne ord i dokumenter, så er det viktig å få fram at dette er de ansattes retningslinjer for tjenestene de utfører hver dag, forteller kommunedirektør Frank Hauge. Selv om rutine høres kjedelig ut, så er det faktisk her det står hvordan for eksempel bekymringer om en elev skal følges opp. Rutinen er hvordan akkurat dette skal skje i virkeligheten, en slags oppskrift om man vil kalle det det. Vi har rutiner for alle tjenestene i kommunen, og alle ansatte må forholde seg til disse. Rutinene blir jevnlig revidert, så endringer skal fanges opp.

Jeg er veldig glad for den store jobben som har blitt gjort og fortsatt gjøres på oppvekstområdet, fortsetter Hauge.

Det var stort behov for den gjennomgangen kommunalsjefen nå har holdt i, sammen med de ekstra ressursene hun har hatt til rådighet i perioden. Jeg føler meg trygg på at med dette vil både lærere, rektorer og andre som jobber med elevene våre få en større trygghet på å utøve rollen sin. 
-Vi håper at denne gjennomgangen vil merkes på at vi er tydeligere i å ta ansvaret for å sikre elevene et godt skolemiljø. Det viktigste er at elevene er trygge og ikke har hindre som står i veien for å lære, avslutter Hauge.