Reguleringsplanen omfatter Stasjonsvegen 7 og 9, og det er Syljuåsen AS som skal bygge ut tomta. Prosjekteringsleder i Syljuåsen, Kjetil Kjærnes, forteller at arbeidene vil starter i april.

- Det blir først riving før vi begynner med graving i mai. Det er jo litt jobb med dette, så det vil pågå fram til sommerferien. Rett over sommerferien kan vi begynne med betongarbeid og fundamentering for nybygget. Fra august går det slag i slag med å få opp råbygget, taktekking osv. Når vinteren kommer kan vi begynne innendørs, sier han.  

Reguleringsplanen ble godkjent i formannskapet 8. mars og hensikten med planarbeidet har vært å legge til rette for fortetting med blokkbebyggelse med boliger, forretning og kontorlokaler. Bygget lengst nord på eiendommen, og som ligger ut mot både Stasjonsvegen og Skolevegen, vil i utgangspunktet romme lokaler for forretning og kontor. Det er her det vil bli Coop Extra, Vitus Apotek, Vinmonopolet og legekontorer. Blokka vil ha inntil tre etasjer med ekstra etasjehøyde på gateplan. Parkering kan løses på bakkeplan og/eller parkeringskjeller. Adkomsten til parkeringsplassen er planlagt fra Stasjonsvegen, med videre adkomstmulighet til nabotomta på sørøst-siden. 

Den andre blokka sør i planområdet skal avsettes til boliger og vil romme ca. 20 nye boenheter, litt avhengig av størrelse. Boligblokka vil være på fire etasjer med parkeringskjeller. På grunn av terrengforskjeller er boligblokkbebyggelsen planlagt med sokkel med innkjøring til parkeringskjeller mot Skolevegen. Denne vil derfor framstå som et fem etasjes bygg ut mot Stasjonsvegen. I tillegg til parkeringskjeller vil boligblokka ha ca. åtte gjesteplasser på bakkeplan. Det legges opp til noe sambruk mellom parkering for forretnings-/kontorbygg og gjesteparkering for boligblokk da kontorer og forretning krever færre plasser på visse tidspunkter av døgnet og av uka.

Løten kommune har parallelt med planarbeidet leid inn Asplan Viak til å prosjektere ombygging av krysset mellom Stasjonsvegen og Skolevegen. Anbefalt løsning er innarbeidet i planforslaget. Målet er å kunne anlegge ny kryssløsning samtidig med utskifting av vann- og avløpsledninger i Stasjonsvegen i løpet av 2023. Det planlegges videre for bygging av fortau ut mot fylkesvegene langs hele planområdet.

Begge de planlagte blokkene skal kobles til det etablerte fjernvarmeanlegget. Fjernvarmeanlegget i Løten er viktig for økt bruk av fornybar energi. Videre legges det
opp til ladestasjoner for el-biler og el-sykler.

Syljuåsen vil bygget næringsbygget først, før de går i gang med boligblokka. 

- Alle leieavtaler er i orden, opplyser Kjærnes, og legger til at de nå kan detaljplanlegge. Når det gjelder boligblokka planlegges det salgsstart etter sommerferien, i tredje kvartal.