Kommunestyret vedtok desember 2022, som et utviklingstiltak, at det skulle vurderes behov og muligheter for å etablere matutdeling i regi av frivilligheten. I oktober 2023 ble Matutdeling i Løten opprettet som en frivillig organisasjon. De tar over lokalene etter Løten bakeri og har planer om å starte opp matutdeling tredje uka i januar 2024. 

Foreningen "Matutdeling i Løten" har til formål å dele ut gratismat til de av Løten kommunes befolkning som har behov for mattilskudd av ulike grunner. 

I følge SSB sine tall levde ca. 11% av Løtens innbyggere i husholdninger med lavinntekt i 2021. Andelen personer under 18 år som lever i husholdninger med lavinntekt i Løten er på 15,2%. I personer vil dette si ca. 80 familier, hvorav ca. 160 barn. Tabellen nedenfor viser utvikling over tid. 

tabell kurve

De som ikke greier å forsørge seg selv kan søke om sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse og formålet er at den som søker hjelp skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er NAV-kontoret som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Sikkerhetsnettet som alle innbyggere har gjennom sosialhjelpsordningen som NAV forvalter, skal gi tilstrekkelig hjelp til de som trenger det. Dessverre er det likevel slik at mange kanskje vegrer seg for å gå til NAV for å få denne hjelpen. 

- Matutdeling i Løten er et svært positivt tiltak som vil bidra til å hjelpe
vanskeligsstilte. Det kan være mange grunner til at noen kan trenge hjelp. Det kan også være perioder i livet eller i året som det er ekstra utfordrende å få økonomien til å strekke til. Kanskje trenger man bare kortvarig hjelp inntil man får kontakt med og hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet. Gjennom ordningen med matutdeling kan alle som av ulike grunner har behov for det, komme og hente mat uten å måtte oppgi noen spesiell grunn. Dette gjør ordningen til et unikt lavterskeltilbud. Jeg vil samtidig oppfordre til at en gjennom ordningen også har et fokus på å informere om muligheten for økonomisk sosialhjelp hos NAV, sier kommunedirektør Frank Hauge. 

Lions Club Løten har donert 50 000 kroner øremerket bil/transportmiddel. Matutdeling i Løten har signert avtale med Matsentralen Innlandet og får da tilgang til deres matvarelager. Over 20 stykker har allerede meldt seg som frivillige til å drifte tilbudet. 

- Jeg er takknemlig for den jobben som er gjort og det er en selvfølge at Løten kommune skal være med og bidra med et tilskudd til etablering, sier ordfører Marte Larsen Tønseth. Tilskuddet ble enstemmig vedtatt og tas fra reserverte tilleggbevilgninger.