Trenger du hjemmesykepleie? Hjemmehjelp? Ergoterapeut? Trygghetsalarm, eller kanskje fritidskontakt? Trenger du kommunal bolig eller et korttidsopphold i institusjon? Om det er det ene eller det andre - det er kommunens Tildelingsteam du skal ringe til. De mottar og behandler alle søknader og henvendelser om helse- og omsorgstjenester før tjenesten utføres av riktig enhet i kommunen. 

Helhetlig og enkelt

- Målet er at befolkningen skal oppleve dette som et helhetlig tilbud, sier Ingun Øverby i Tildelingsteamet. Det skal være en veg inn for å søke om tjenester og det er hos Tildelingsteamet.

Tidligere søkte man bestemte tjenester, ut i fra hva man selv mente å ha behov for, og tildelingen ble gjort innenfor de ulike virksomhetene. Siden 1.januar 2021 har Tildelingsteamet vært aktivt. Her er det samlet fagkompetanse fra de ulike enhetene som tilbyr tjenester. Ressursen i teamet utgjør til sammen tre årsverk og er fordelt på sju personer. Fordelene med Tildelingsteamet er mange, både for befolkningen og de ansatte. 

- Det blir mindre silotenking. Vi kan samarbeide om å løse oppgaver. Vi unngår også at folk blir kasteballer i systemet, sier Anne Lise Jensen, som jobber 100 % i Tildelingsteamet. 

- Lederne sier det har frigitt en del tid som de tidligere brukte på saksbehandling og informasjon, supplerer Ingun.

- Det er en styrke at vi er et tverrfaglig team, spesielt med tanke på kartlegging, sier Erik Moberget, som er ergoterapeut.

Tildelingsteamet gjennomfører en tverrfaglig kartlegging, sammen med søker, etter at de har mottatt en søknad eller en henvendelse som viser at det er et behov. Ved behov drar deler av teamet ut på kartleggingsbesøk i hjemmet.

- Vi vil helst ha skriftlig søknad, selv om det ikke er et krav. Det er nok med en telefonsamtale hvor det vises et behov, sier Ragnhild Bekk, avdelingsleder Forebygging og mestring. 

en mann og fire kvinner som står foran ei inngangsdør

Koordinerende enhet

Tildelingsteamet er en koordinerende enhet i kommunen. De har mye informasjon om de ulike tjenestene, hva de innebærer og kan bidra til koordinering av tjenester. Trenger du individuell plan, koordinator eller barnekoordinator er Tildelingsteamet rett sted å sende inn søknad. Tildelingsteamet behandler søknadene som kommer inn og fatter vedtak på bakgrunn av tildelingskriteriene. Er du ikke fornøyd med svaret på søknaden din kan du klage. Da kan Tildelingsteamet hjelpe deg. De kan også hjelpe deg med å fylle ut en søknad, for eksempel når de er på kartleggingsbesøk. Hjemmesykepleien og hjemmehjelpa kan også være bidragsytere på å fylle ut søknader. 

Tildelingsteamet får gjennom sitt virke god kjennskap til om behovene i kommunen blir dekket eller ikke. Dette melder de tilbake til de utøvende virksomhetene. 

Vi skal medvirke til en riktig utvikling av kommunens velferdtjenester, sier Ragnhild.

Tildelingsteamet kan også ta i mot bekymringsmeldinger fra innbyggere. Det kan for eksempel være at du er bekymret for en nabo, eller andre, som du opplever at ikke klarer seg så godt på egenhånd.

Alle søknadsskjemaer og tildelingskriterier finner du på Tildelingsteamets hjemmeside

Har du spørsmål utover det du finner av informasjon kan du ringe og prate med Tildelingsteamet. De er tilgjengelig mellom kl. 08.00 og 15.00 på hverdager.