Løten kommune har hatt en økning i elevtallet inneværende skoleår, men har opprettholdtlærertetthet innenfor de nasjonale normene. Undervisningstimer blir ledet av kvalifisert personell. Dette skaper et godt grunnlag for god kvalitet i undervisningen og læringsmiljøet.

- Elevene i Løten har vist gode resultater i de nasjonale prøvene på 5. trinn i alle de tre basisfagene, der vi har en god økning i antall elever som oppnår de høyeste mestringsnivåene. Samtidig har vi ikkemåloppnåelse på ungdomstrinnet, og vi ser at en større andel elever på 8. trinn presterer på delaveste mestringsnivåene i 2023-2024, noe som peker mot et svakere ferdighetsnivå blant elevene inneværende år, forteller kommunalsjef for oppvekst, Aina Øyen Henden, fra tilstandsrapporten.

På 9. trinn er det et noe bedre resultat inneværende år, der Løten kommune har måloppnåelse på nasjonale prøver 9. trinn i lesing, der vi har likt skalapoeng med nasjonalt på 53. Vi har ikke måloppnåelse i regning, der det nasjonale skalapoenget er 54 og Løten har 50 poeng.

Økende problem med fravær og mobbing

Fraværsraten blant elevene er et økende problem i kommunen, som ligger over både nasjonalt og fylkessnitt.

- Dette er en indikasjon på underliggende utfordringer som kan inkludere psykososialt miljø og viser enda tydeligere behovet for tverrfaglig innsats og oppfølging, sier Aina Øyen Henden.

Mobbing, spesielt digital mobbing, er fortsatt en stor utfordring i Løten, med rapporterte tilfellersom ligger langt over fylkessnittet, særlig barnetrinnet. Dette indikerer behov for ytterligere forsterkning av eksisterende tiltak og strategier som skolene har. Her må skolene styrke innsatsensammen med foresatte, slik at man sammen kan motvirke trenden.

Til tross for utfordringer i skolemiljøet, har Løtenskolene robuste rutiner og systemer for forebygging og håndtering av §9a saker. Dette inkluderer handlingsplaner og aktiv deltagelse fra både elever og personale i arbeidet med å skape et trygt og støttende skolemiljø.

Må styrke elevengasjement og øke motivasjonen for læring

Resultatene fra elevundersøkelsen ellers avdekker lavere score på trivsel, støtte fra lærere, og spesielt motivasjon og læringskultur, sammenlignet med fylkessnittet for 5. trinn.

- Disse funnene peker på områder som krever oppmerksomhet og tiltak for forbedring, med fokus på å styrke elevengasjement og læringsopplevelser for å øke motivasjonen for læring. Skolene i Løten kommune vil fortsette arbeidet med å forbedre kvaliteten i det pedagogiske tilbudet, styrkeskolemiljøet, og adressere utfordringene knyttet til mobbing og fravær, sier Henden og avslutter:

- Innen oppvekstområdet arbeider vi kontinuerlig med profesjonsutvikling, både i skole og barnehage. Gjennom et målrettet utviklingsarbeid og integrering av beste praksiser arbeider vi godt med temaene inkludering, klasseledelse og tilpasset undervisning. Vi ønsker alle å oppfylle Løtens ambisjoner for grunnskoleopplæringen.

Du finner hele tilstandsrapporten i møtekalenderen ved å trykke på knappen under.

Sakspapirer Driftsuvalget 14. mai 2024