Hva er TUT Løten?

TUT Løten er et tverrfaglig sammensatt team med fagpersoner fra flere instanser i og utenfor kommunen. Vi kan bidra med råd og veiledning i ungdomstiden. 

TUT har fokus på tidlig innsats, med mål om at unge som er i ferd med- eller har utviklet problemer knyttet til atferds utfordringer, skolefravær, psykisk uhelse, rus og/ eller kriminalitet får tidlig hjelp. Vi ønsker å skapes en felles faglig forståelse mellom de som skal hjelpe, slik at det blir en sammenheng mellom de ulike tiltak som iverksettes. Alle saker blir individuelt tilpasset den enkelt ungdom og dens familie.

Målgruppa for TUT er unge i alderen 13 til 25 år. Det kan gjøres unntak både i nedre og øvre aldersgrense i enkelte saker, ved behov.

Med FORT fikk jeg følelsen av at jeg ikke måtte gjøre endringene alene

Et tverrfaglig team for ungdom og dens familie

Hva er FORT Løten?

FORT Løten er et forebyggende ressursteam som tilbyr oppfølging til ungdom og dens familie som står i fare for å ha en negativ utvikle med tanke på rus. FORT har fokus på forebygging og håndtering av risikosignaler. Formålet er å gi kunnskap om konsekvenser ved bruk av rusmidler. Det er viktig for oss å skape et gjensidig tillitsforhold for veien videre. 

FORT Løten tilbyr blant annet samtaler omkring rusutfordringer med mulighet for kontrakt om rustesting. Vi gir alle en individuell tilpassing av oppfølgningen. FORT er et tverrfaglig sammensatt team med fagpersonsoner fra flere instanser i kommunen. Oppfølgingen i FORT er basert på frivillighet.

Godt å få et ansikt på og ufarliggjøre hjelpeapparatet
- Ungdom -

For ungdom og dens familie med rusutfordringer

Kontaktperson

Barn og ungdomskoordinator
Trond Grue
917 57 082
trond.grue@edu.loten.kommune.no