Kommunen trenger meddommere til tingretten, lagmannsretten og til særskilt utvalg for jordskiftesaker. I tillegg innstilles det en liste på skjønnsmedlemmer, som velges av fylkestinget.

De nye meddommerne velges for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028. Det er kommunestyret som velger hvem som blir meddommere. 

Et alminnelig rettsprinsipp er at man skal dømmes av sine likemenn. Lekfolk spiller derfor en viktig rolle i vårt rettssystem, og som meddommer får du mulighet til å være deltaker på et viktig samfunnsområde. Målet er at meddommerne skal representerer alle deler av befolkningen.

Vil du bli meddommer?

Hvis du vil bli meddommer må du sende inn følgende informasjon om deg selv:

 • Fullt navn.
 • Personnummer (vi må søke politiet om vandelsattest og da trenger vi personnummeret).
 • Adresse.
 • Telefonnummer.
 • En kort begrunnelse for hvorfor du vil bli meddommer.
 • Hvilken kategori du stiller i valg til (Du kan stille i flere kategorier, men du blir kun valgt i en kategori - se kategorien under).
   

Vil du bli meddommer? Send sikker e-post her

Kan du ikke sende e-post kan du sende informasjonen via posten til Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten.

Frist for aktuelle kandidater til å melde seg er 3. april 2024.

Hva er en medommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt en til to ganger i året. De fleste rettsaker varer fra en til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og dette innebærer normalt fri fra ordinært arbeid for å utøve vervet. Dersom du blir trukket i lønn, har du krav på å få tapet dekket.

Vervet som meddommer i Østre Innlandet tingrett eller Eidsivating lagmannsrett innebærer at du er en av flere lekmenn som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Kommunestyret skal også velge medlemmer til jordskifteretten og forliksrådet, samt foreslå kandidater til skjønnsmedlemsutvalget.

Hvem kan bli meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til lekdommere. Den som velges må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende:

 • Være over 21 år og under 70 ved valgperiodens start.
 • Ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender.
 • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.
 • Innført i folkeregisteret som bosatt i Løten kommune på valgdagen.
 • Være norsk eller nordisk statsborger eller ha vært innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge de siste tre årene.
 • Meddommerne skal være vanlige kvinner og menn, og utvalgene skal ha en allsidig sammensetning slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Hvilke oppgaver får du?

Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre lekdommere vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker.

Meddommer Østre Innlandet tingrett, Hamar

Vervet som meddommer i tingretten innebærer at du er en av to lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer.

Meddommer i Eidsivating lagmannsrett, Hamar

Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer blant annet at du er en av fem meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med to fagdommere. Du vil også kunne gjøre tjeneste i enkelte sivile saker.

Skjønnsmedlemmer

Skjønnsmennene kan langt på vei karakteriseres som en type sakkyndige meddommere. De deltar i rettslige skjønn og overskjønn (skjønn i lagmannsretten), som er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom. Skjønnsmennene skal alltid utgjøre flertallet målt mot antall fagdommere.
Skjønnsmedlemmer er et utvalg av lekfolk som er spesielt kyndige på ett eller flere områder som vanligvis berøres av skjønn, jfr. skjønnsloven § 14. Dette gjelder særlig kompetanse innen mekanisk, jord- og skogbruk og bygg- og anlegg.

Jordskiftemeddommere

Jordskiftemeddommere er lekfolk som har kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolene, jfr. jordskiftelovens § 8. Jordskiftemeddommere deltar som regel på befaringer i skog og mark, og de som velges, må kunne ferdes i terreng.