Kommunestyret besluttet i desember hvilke tiltak som skal gjennomføres. Du finner vedtakene ved å gå på hjemmesiden til Løten kommune. Under Politikk og organisasjon ligger møtekalenderen. Her finner du protokoll fra kommunestyremøtet 16. desember 2022. Under er en kort statusoppdatering fra de tre kommunalsjefområdene.

Oppvekst

Kommunalsjef May-Birgit Kjeverud har mange oppdrag og bestillinger. Hun må tidsmessig gjøre noen prioriteringer for å klare og oppfylle bestillingene.

- Kvalitet og innhold i framtidas Løtensskole, hvorav skolestruktur er en viktig del, er sak nummer 1, sier hun.

Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe fra Driftsutvalget i denne saken og de skal i april legge fram et forslag med noen forskjellige modeller som det er aktuelt å se nærmere på.

- Vi har et helhetlig mål om å få klarlagt før sommerferien hvordan vi skal få spisset saken om helhetlig skole i forhold til hvilke modeller vi skal jobbe grundigere og videre med.

Andre prioriterte oppgaver er barnehagekapasitet for framtida og ungdomsmiljø. 

- Vi skal kartlegge og gjøre en helhetlig vurdering av tilbud til ungdom i Løten og sikre at vi bruker ressursene våre riktig innenfor ungdomstilbud. 

Helse og mestring

Ifølge kommunalsjef for Helse og mestring, Arne Jørstad, er det viktigste tiltaket innenfor helsetjenestene i Løten å få på plass en heltidskultur med arbeidsplaner med ansatte i størst mulig stillinger. Dette er helt nødvendig for å sikre framtidig rekruttering, faglig kvalitet og kontinuitet i tjenestene, samt nødvendig utviklingskraft.

- Arbeidet med å innføre heltidskultur har pågått over år gjennom utarbeidelse av kommunale retningslinjer for heltidskultur, informasjons- og involveringsarbeid, gjennomgang og revidering av oppgave- og døgnrytmeplan, riktig kompetanse og ønsket arbeidsflyt. Alt dette arbeidet har utgangspunkt i oppdraget vårt; best mulig tjenester for våre innbyggere. I løpet av 2023 skal dette arbeidet materialisere seg i arbeidsplaner som sikrer heltidskultur og bærekraftige helsetjenester i Løten inn i framtiden, forteller Jørstad. 

Samfunnsutvikling

Kristin Ødegård Bryhn er ny kommunalsjef for det nye kommunalsjefområdet Samfunnsutvikling. Hun sier:

- Det som preger gjennomgangen for virksomhetene i kommunalområdet er flere små tiltak som til sammen gir effekt.

Et eksempel på et slikt tiltak er at gatelysene skrus av kl. 00.00 og settes på igjen kl. 05.00. 

- Sparte kroner er avhengig av kwh-pris som er meget varierende, men i budsjettsammenheng er det oppsatt innsparing i størrelsesorden 350 000 kr for året. Innsparing er også grunnlag for tiltaket, opplyser virksomhetsleder for teknisk drift, Erik Adolfsen.