Innen skolesektoren er det behov for en mer grundig gjennomgang, og flere utredninger er nå igangsatt etter bestilling fra kommunestyret.

Bakgrunnen for dette er at skolene i dag opplever å ha stramme rammer, både til drift, utvikling og investeringer. Det kommer også fram i en analyse i 2021 (PDF, 1MB) som har tatt for seg både hvordan skolene driftes, hva som øker kostnadene, faglig samarbeid, spesialundervisning og ikke minst demografi. Prognosene viser at i 2030 vil det være 7% færre barn i alderen 6-15 år, det vil si 65 færre skolebarn.

- Vi må gjøre grep for å tilpasse utgiftene til de ressursene vi har, forteller kommunedirektør Frank Hauge. Den viser også at Løten bruker ressurser på tilsvarende nivå som andre sammenlignbare kommuner på skolesektoren. Analysen har gitt både kommunestyret og de som jobber med og i skolen et godt grunnlag for det videre arbeidet.

-Vi ønsker å gi barna våre en best mulig skole, både pedagogisk og sosialt, og vi må derfor se hvordan vi bør bruke ressursene og organisere oss best mulig for framtiden, legger kommunalsjef May Birgit Kjeverud til.

De viser også til politikernes engasjement for en bærekraftig skoledrift. Kommunestyret har vedtatt en grundig gjennomgang.

Dette har kommunestyrets vedtatt:

 • Vurdere konkrete forbedringspunkter i samhandlingen innenfor oppvekstsektoren
  ► Kultur, struktur og innhold
  ► Tverrfaglighet, funksjoner og arbeidsprosesser på tvers av kommunalsjefområdene
 • Utrede og legge fram forslag om endringer i skolestrukturen med bakgrunn i vurderinger rundt framtidig økonomisk bærekraft og krav til kvalitet. I dette ligger også en vurdering av tidsriktige bygg med tanke på kompetanseløftet og ny læreplan, og med vekt på nye metoder i opplæringen.
 • Vurdere eventuelle endringer i ressurstildelingsmodellen
 • Vurdere tiltak for å styrke skolelederrollen
 • Helhetlig økonomisk gjennomgang av Løtenskolen:
  ► Ressurstildelingsmodellen, spesialundervisningen og modell for tildeling av midler til spesialundervisning
  ► Forsterka avdeling versus nærskoleprinsippet, Integreringsmidler, Frafall av inntekter, Finansieringsordningen for ressurskrevende brukere.
 • Evaluere bruken av spesialundervisning, herunder
  ► Modell for tildeling
  ► Praksis tildeling til private skoler
  ► Forsterket avdeling

Gjennomføre Skolekonferanse i løpet av høsten 2021 der både Analyse av ressursbruk i Løtenskolen, Oppfølgingsordningen, Tilstandsrapport for grunnskolen, og resultater fra Ungdata-undersøkelsen blir en del av innsiktsgrunnlaget for konferansen.

Skolekonferansen ble arrangert 11. november 2021, med stor deltakelse fra både unge, foresatte, ansatte (fra flere fagfelt), politikere og samarbeidspartnere i skolen. -Innspillene som kom på konferansen er tatt med i det videre arbeidet med å lage en ny strategisk plan for oppvekst, forteller kommunalsjef May Birgit Kjeverud. Hun legger også til at det arrangeres en ny skolekonferanse i 2022, noe kommunestyret vedtok før jul 2021.  

Hvordan følges arbeidet opp?

Kommunalsjefen holder i utviklingsarbeidet innen skole, hvor politikerne er sterkt involvert i hele arbeidet. –Vi har et tett og godt samarbeid, forteller Kjeverud. Slik er styringsstrukturen på hele virksomhetsgjennomgangen innen skole:

Styringsgruppe:

Driftsutvalget er styringsgruppe for oppfølgingsarbeidet og innstiller til den formelle behandlingen i de politiske utvalgene.

Arbeidsgruppe:

Medlemmene i Driftsutvalget, utvidet med 2 representanter fra kommunestyret; en representant fra posisjonen og en representant fra opposisjonen, samt hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet, utgjør sammen med administrasjonen arbeidsgruppa. Administrasjonen utreder og forbereder på de ulike saksområdene gjengitt i mandatet, og legger fram til drøfting i arbeidsgruppas møter.

Medvirkning:

Medvirkningsprosesser med andre interessenter enn tillitsvalgte, foreslås lagt til allerede etablerte fora som i denne sammenhengen gis status som referansegrupper i arbeidet. Dette gjelder lederfora og personalmøter/klubbmøter innenfor Oppvekst, overordnet organ for FAU, Samarbeidsutvalg og de formelle styringsorganene for barn og unge.