Planlagt åpning av nytt kryss medio oktober 2023

Oppdatert 07.07.2023: Arbeidene med utskifting av vann- og avløpsledninger er ferdigstilt. Store deler av anleggsarbeidet stilles i bero i fellesferien, men det vil pågå noe arbeid med setting av kantstein i Brennerivegen.

Anleggsarbeidene starter opp igjen i uke 31. Det vil da pågå anleggsarbeid fram til planlagt åpning av nytt kryss medio oktober. Det vil etter dette fortsatt gjenstå noe arbeid før endelig ferdigstilling. 

Det vil gjennom sluttfasen også være mindre omkjøringsveger i området. Disse vil være skiltet. Vi beklager de ulempene dette gir bilister og myke trafikanter i området, og ikke minst for alle naboer.

Det har vært flere forsinkelser underveis i prosjektet. Dette skyldes ulike forhold, men vi gjør alt vi kan for at de resterende arbeidene skal gå etter planen. Løten kommune og Statens vegvesen ser fram til å kunne åpne det nye krysset. Dette vil gi et løft til Brenneriroa og ikke minst gode og trafikksikre løsninger.

Forurensing og kulde skaper problemer

Oppdatert 21. desember: Desemberkulden skaper utfordringer i Brenneriroa. Telen har krøpet for langt ned i bakken.

Tidligere i høst informerte vi om at vi hadde funnet store mengder forurensede masser i Brenneriroa. Massene var forurenset med det som høyst sannsynlig stammer fra en gammel bensinstasjon som lå i området. Det var tidkrevende å fjerne massene og det forsinket prosjektet.

-Planen var å få på plass de nye vann- og avløpsrørene og fylle igjen med masser før vinteren. Slik ble det ikke. Fjerningen av de forurensede massene forsinket arbeidene. I tillegg kom den strenge desemberkulden såpass tidlig at mye av arbeidene i bakken nå må vente til våren, sier virksomhetsleder i Løten kommune, Erik Adolfsen.

-Chausseen åpnes gjennom Brenneriroa tidlig denne uken, men kuldeperioden i desember gjør at vi dessverre må avslutte vegarbeidene for vinteren. Dette betyr at omkjøringsvegene for fv. 1844 blir liggende fram til våren 2023. Omkjøring for Budorvegen forblir bak den gamle Jokerbutikken, mens omkjøring for Brennerivegen går bak Løiten Brænderi. I tillegg lager vi en midlertidig adkomst til den nye Joker-butikken med avkjørsel fra Chausseen, sier Erik Adolfsen.

Lyskrysset kommer altså ikke på plass før til våren. For å sikre fotgjengerkryssingen over Chausseen blir det satt opp signalanlegg med rød og grønn mann for de myke trafikantene. Det kan ta litt tid før signalreguleringen blir satt i drift. Inntil dette er på plass vil fartsdempere sørge for å holde hastigheten nede. 

-Arbeidene med vann- og avløpsledningene i Budorvegen fortsetter etter jul, når grøfta er fylt igjen her blir det litt bedre plass for fotgjengerne her, sier Adolfsen.

-All omkjøring vil være skiltet og det vil være mulig å ferdes gjennom krysset, dog med noe redusert framkommelighet. Vi skulle gjerne vært denne forsinkelsen foruten, men dessverre er det et faktum. Forsinkelse som følge av forurensing og streng desemberkulde får vi ikke gjort noe med, sier Adolfsen. 

-Vi ber alle som ferdes i krysset om å respektere skiltingen, kjøre forsiktig og være ekstra oppmerksomme på våre myke trafikanter, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Arne Meland.

I oktober ble det oppdaget gammel forurensning i krysset.

Oppdatert: 21.  november:  Utskifting og bortkjøring av disse massene har forsinket prosjektet noe, men nå er vi tilbake i rute igjen, sier virksomhetsleder Erik Adolfsen i Løten kommune. 

Alt av rør og kabler i bakken og arbeidene i Brennerivegen blir ferdig til jul, og det åpnes for trafikk gjennom krysset igjen. 

I januar blir gang- og sykkelveg og busslomme i Chausseen ved ny butikk ferdigstilt. I denne perioden blir det omkjøring bak den gamle butikken i Brenneriroa. 

For å få god kvalitet på arbeidene har vi valgt å utsette byggingen av gang- og sykkelveg langs Budorvegen og fortau inn mot krysset til våren, sier Erik Adolfsen i Løten kommune og Arne Meland i Statens vegvesen. Uforutsett forurensning i grunnen har gitt oss forsinkelser, og det er bedre å få sluttført anlegget med god kvalitet til våren enn å haste seg til et dårlig resultat i vinter.

Gravearbeider har vært stoppet en stund etter funn av forurenset masse i grunn.

Oppdatert 18. oktober: Tiltaksplan er nå utarbeidet og godkjent så arbeidet med ferdigstilling av VA arbeider og oppgradering av kryss har startet opp igjen.

Omkjøringsveger er bak gamle Joker mot Budor, og over p-plass ny Joker og videre innom Brennerieiendommen i retningene øst-vest.

Fremdriftsplan er noe usikker pga mengden forurensede masser og krav til deponilevering. Videre informasjon om arbeidet vil bli gitt så snart dette foreligger. . 

Om arbeidet: Både Løten kommune og Statens vegvesen utfører større arbeider i krysset. Nye ledninger skal legges gjennom krysset Chausseen/Budorvegen/Brennerivegen og videre opp langs Budorvegen til litt forbi eksisterende butikk.  I tillegg skal Statens Vegvesen skifte ut signalanlegget og tilhørende kabler i krysset. 

Dette er bakgrunnen for utskifting av vann- og avløpsledningene

- Vann- og avløpsledningene i Brennerivegen og Budorvegen må oppgraderes, blant annet på grunn av nye boligområder og ny butikk i Brenneriroa. I Brennerivegen bygges ny gang- og sykkelveg, som bedrer trafikksikkerheten for nåværende og nye beboere i området. Framdriften for utviklinga i området gjorde det nødvendig å skifte ut disse ledningene nå i sommer, sier virksomhetsleder Erik Adolfsen i Løten kommune. 

-Løten er i vekst, fortsetter Adolfsen. Det er tilflytting og det bygges mange nye boliger. Det legger press på infrastrukturen i området. Både veger, gang- og sykkelveger og vann- og avløpsnett må skiftes ut og bygges nytt. Samtidig pågår bygging av ny butikk i området. 

Vi beklager ulempene dette medfører for trafikantene, og oppfordrer alle til å ta hensyn til hverandre, og å kjøre pent!.