OPPDATERT: 21. NOVEMBER: I oktober ble det oppdaget gammel forurensning i krysset. Utskifting og bortkjøring av disse massene har forsinket prosjektet noe, men nå er vi tilbake i rute igjen, sier virksomhetsleder Erik Adolfsen i Løten kommune. 

Alt av rør og kabler i bakken og arbeidene i Brennerivegen blir ferdig til jul, og det åpnes for trafikk gjennom krysset igjen. 

I januar blir gang- og sykkelveg og busslomme i Chausseen ved ny butikk ferdigstilt. I denne perioden blir det omkjøring bak den gamle butikken i Brenneriroa. 

For å få god kvalitet på arbeidene har vi valgt å utsette byggingen av gang- og sykkelveg langs Budorvegen og fortau inn mot krysset til våren, sier Erik Adolfsen i Løten kommune og Arne Meland i Statens vegvesen. Uforutsett forurensning i grunnen har gitt oss forsinkelser, og det er bedre å få sluttført anlegget med god kvalitet til våren enn å haste seg til et dårlig resultat i vinter.

OPPDATERT 18. OKTOBER: Gravearbeider har vært stoppet en stund etter funn av forurenset masse i grunn. Tiltaksplan er nå utarbeidet og godkjent så arbeidet med ferdigstilling av VA arbeider og oppgradering av kryss har startet opp igjen.

Omkjøringsveger er bak gamle Joker mot Budor, og over p-plass ny Joker og videre innom Brennerieiendommen i retningene øst-vest.

Fremdriftsplan er noe usikker pga mengden forurensede masser og krav til deponilevering. Videre informasjon om arbeidet vil bli gitt så snart dette foreligger. . 

OM ARBEIDET: Både Løten kommune og Statens vegvesen utfører større arbeider i krysset. Nye ledninger skal legges gjennom krysset Chausseen/Budorvegen/Brennerivegen og videre opp langs Budorvegen til litt forbi eksisterende butikk.  I tillegg skal Statens Vegvesen skifte ut signalanlegget og tilhørende kabler i krysset. 

Dette er bakgrunnen for utskifting av vann- og avløpsledningene

- Vann- og avløpsledningene i Brennerivegen og Budorvegen må oppgraderes, blant annet på grunn av nye boligområder og ny butikk i Brenneriroa. IOddvar Mythe Brennerivegen bygges ny gang- og sykkelveg, som bedrer trafikksikkerheten for nåværende og nye beboere i området. Framdriften for utviklinga i området gjorde det nødvendig å skifte ut disse ledningene nå i sommer, sier virksomhetsleder Erik Adolfsen i Løten kommune. Oddvar Mythe jobber som kommunens byggeleder i området. 

-Løten er i vekst, fortsetter Adolfsen. Det er tilflytting og det bygges mange nye boliger. Det legger press på infrastrukturen i området. Både veger, gang- og sykkelveger og vann- og avløpsnett må skiftes ut og bygges nytt. Samtidig pågår bygging av ny butikk i området. 

Vi beklager ulempene dette medfører for trafikantene, og oppfordrer alle til å ta hensyn til hverandre, og å kjøre pent!.