Sakkyndig nemnd behandler og fastsetter eiendomsskattetakstene etter nærmere regler. De er også første instans i klagebehandling.

De er oppnevnt av kommunestyret i Løten, og består av tre medlemmer og tre felles varamedlemmer. De er valgt for valgperioden (fire år).