Planområdet er ikke regulert og er en del av kommuneplanens arealdel 2015-2026 som er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting.

Det planlegges omregulering til boligformål med konsentrert bolig-bebyggelse.

Det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger av 19.12.2014. Foreløpige vurderinger fra Løten kommune viser at det ikke er behov for å inngå utbyggingsavtale

Se plandokumenter i arealplaner.no
Planen har plan-ID: 2023002

Frist for merknad til oppstartsvarselet er 6. november 2023. Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: 

ARR Arkitekter AS
Postboks 252, 2381 Brumunddal
post@arrark.no
930 88 975