Planen fremmes som en privat detaljreguleringsplan hvor ARR Arkitekter AS er engasjert til å utarbeide planen. Planområdet ligger i området ved Østvang skole, er på ca 7.200 m² og omfatter eiendommene gnr. 23 bnr. 6 og 8.

Planområdet er ikke regulert og er en del av kommuneplanens arealdel 2015-2026 som er avsatt til boligformål.

Det planlegges konsentrert boligbebyggelse.

Det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger av 19.12.2014. Foreløpige vurderinger fra Løten kommune viser at det ikke er behov for å inngå utbyggingsavtale

Se plandokumenter i arealplaner.no
Planen har plan-ID: 171

Frist for merknad til oppstartsvarselet er 30. mars 2023. Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: 

ARR Arkitekter AS
postboks 252, 2381 BRUMUNDDAL
post@arrark.no
930 88 975

'Planforslaget er planlagt ferdig utarbeidet til 1. gangsbehandling i løpet av høsten 2023 og behandles i formannskapet. Ved vedtak om å legge planen ut på offentlig ettersyn er det mulighet for å komme med innspill til forslaget.