Planen omfatter gnr. 224, bnr. 275 som tidligere er regulert til boligformål og er avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanen.

Området utgjør ca. 5 mål. Hensikten med reguleringsarbeidet er å klargjøre for småhusbebyggelse, eneboliger og 2-mannsboliger.

Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger av 19.12.2014.

Se plandokumenter i arealplaner.no
Planen har plan-ID: 2023003

Frist for merknad til oppstartsvarselet er 1. mars 2024. Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: 

Sweco Norge AS
v/ Siv.ing Richard Olsen
Vangveien 143, 2321 Hamar
richard.olsen@sweco.no
920 35 382