Kommunestyret i Løten vedtok reguleringsplan for Heggedalden 3.11.2021.

Planen omfatter eiendommen Heggedal, syd for Løiten Brænderi, på ca. 15 dekar. Her legges det til rette for både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse samt gang- og sykkelveg langs Brennerivegen. 

Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker etter kunngjøring. Ev. krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må framsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring, jfr. PBL §§ 15-2 og 15-3. 

Planen har plan-ID: 161

Se plandokumentene i Arealplaner her