Planen legger til rette for bygging av rundkjøring, bussholdeplasser, fortauer og ny bru over Vingerjessa.

Se planene og tilhørende dokumenter i Arealplan.no

Fristen for å klage på vedtaket var 14. mars 2022. 

Ev. krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må framsettes ovenfor kommunen innen 3 år etter kunngjøring, jfr. PBL §§ 15-2 og 15-3.