Planen legger blant annet til rette for bygging av ny butikk, som erstatning for nåværende butikk på sydsiden av lyskrysset, samt fortetting med boligbebyggelse på nordvestsiden av krysset.

Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker etter kunngjøring. Ev. krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må framsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring, jfr. PBL §§ 15-2 og 15-3.

Se plandokumentene i Arealplaner.no