Det er nasjonale føringer for at kommunene skal utarbeide handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Kommunale handlingsplaner er et viktig verktøy for å styrke og samordne den kommunale innsatsen mot vold i nære relasjoner (se f.eks. Stortingsmelding 15 (2012-2013) «Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner» og «Frihet fra vold», Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021 -2024).

Denne planen avløser den interkommunale Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015 – 2019.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2023-2026 (PDF, 1MB)