Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2022-2030 (PDF, 1MB)

Vedtatt av kommunestyret 25.05.2022 (sak 22/22)

Kommunestyret i Løten vedtok 02.06.2021 oppstart av arbeidet med revidering av kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet. Dette er i tråd med kommunens planstrategi. Forrige idrettsplan hadde varighet fra 2016 til 2020. 

Idrett og fysisk aktivitet er det området som engasjerer flest mennesker i fritiden. Løten kommune skal ha en oppdatert plan som angir mål, retning og prioriteringer for arbeidet innen idrett og fysisk aktivitet. Planen skal være et overordnet politisk styringsdokument, og danne grunnlaget for det administrative arbeidet på området. Planen skal underbygge mål i kommunens øvrige planverk, først og fremst definert i Kommuneplanens samfunnsdel.